Raport bieżący nr 25 / 2013

Raport bieżący nr 25 / 2013 - 8 kwietnia 2013 / 00:00

Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Bełżycach - nowy kontrakt Budimeksu SA

Zarząd Budimeksu SA zawiadamia, że w dniu 08 kwietnia 2013 r. z Celowym Związkiem Gmin „PROEKOB” z siedzibą w Bełżycach została podpisana umowa na „Budowę Zakładu Zagospodarowania Odpadów w m. Bełżyce dla potrzeb Celowego Związku Gmin „PROEKOB” z siedzibą w Bełżycach, ul. Lubelska 3.”

 • Wartość kontraktu: 36 502 613,01 złotych netto
 • Termin rozpoczęcia robót: po przekazaniu placu budowy
 • Termin zakończenia robót: 30.11.2013 r.
 • Okres gwarancji: 36 miesięcy
 • Warunki finansowe:
  • Płatność: 30 dni od daty dostarczenia faktury zamawiającemu
  • Gwarancja ubezpieczeniowa dobrego wykonania: 10% wynagrodzenia brutto
 • Wysokość kar płaconych przez wykonawcę:
  • 0,1% wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy
  • 0,1% wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rękojmi
  • 10% wynagrodzenia brutto jeżeli czynności zastrzeżone dla kierownika budowy i kierowników robót będą wykonywać inne osoby niż wskazane w ofercie i zaakceptowane w umowie (lub aneksie) przez zamawiającego
  • 10% wynagrodzenia brutto za odstąpienie od umowy lub rozwiązanie umowy z przyczyn zależnych od wykonawcy
  • 15% wynagrodzenia brutto jeżeli roboty objęte przedmiotem umowy będzie wykonywał inny podmiot niż wykonawca lub podwykonawca, na którego zamawiający wyraził uprzednią pisemną zgodę
 • Wysokość kar płaconych przez zamawiającego:
  • 0,1% wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki w przekazywaniu placu budowy
  • 10% wynagrodzenia brutto za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie zamawiającego
 • Zamawiający ma prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, gdy wysokość szkody przewyższa ustaloną karę umowną.

Nawiązując do raportu bieżącego nr 16/2013 z dnia 14.03.2013 r. w którym Budimex informował o wyborze oferty na ZZO w Bełżycach, Zarząd spółki informuje, że w związku ze wzrostem wartości kapitałów własnych Budimeksu SA wartość kontraktu nie przewyższa 10% tych kapitałów, jednak mając na względzie ład informacyjny spółka informuje o zawarciu umowy.