Raport bieżący nr 25 / 2016

Raport bieżący nr 25 / 2016 - 18 kwietnia 2016 / 00:00

Umowa o linię na gwarancje bankowe z Banco Popular Espanol S.A.

Zarząd Budimeksu SA zawiadamia, że w dniu 18 kwietnia 2016 r. Budimex podpisał z Banco Popular Espanol S.A. umowę o linię na gwarancje bankowe.

Na mocy umowy Budimex może zlecać Bankowi wystawianie gwarancji bankowych do kwoty 100.000.000,- zł (słownie złotych: sto milionów).

Umowa została zawarta na okres do 31 marca 2017 roku.

Jako zabezpieczenie wywiązania się przez Budimex z zobowiązań wynikających z umowy, Budimex złoży bankowi oświadczenie o poddaniu się egzekucji na podstawie art. 777 par 1 pkt 5 K.P.C

Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od powszechnie stosowanych dla tego typu umów..

Wartość umowy przekracza 10% kapitałów własnych Budimeksu SA.