Raport bieżący nr 25 / 2018

Raport bieżący nr 25 / 2018 - 8 maja 2018 / 11:53

Podpisanie umowy na Budowę Kwatery Południowej OUOW Żelazny Most - Etap I (Faza 1,2,3).

Zarząd Budimeksu SA zawiadamia, że 8 maja 2018 roku Budimex SA zawarł umowę z KGHM Polska Miedź SA na Budowę Kwatery Południowej OUOW Żelazny Most – Etap I (Faza 1,2,3). O wyborze oferty Budimeksu jako najkorzystniejszej Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 19/2018 z dnia 11 kwietnia 2018 roku.

Wartość umowy: 578.000.000 zł netto

Termin rozpoczęcia robót: 21.05.2018 r.

Termin zakończenia robót: 31.12.2021 r.

Okres gwarancji: 60 miesięcy

Okres rękojmi: 60 miesięcy

Zaliczka: brak

Warunki płatności: 60 dni od prawidłowo wystawionej faktury przez Wykonawcę

Gwarancja należytego wykonania umowy: 5% wynagrodzenia brutto

Kary umowne: łączna wysokość kar umownych należnych Zamawiającemu nie przekroczy 20% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej

Gwarancja na okres gwarancji i rękojmi: 30% gwarancji należytego wykonania umowy

Zamawiający ma prawo do odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. Strony zastrzegają możliwość dochodzenia odszkodowań przenoszących wysokość zastrzeżonych kar umownych lub wynikających ze zdarzeń, dla których kar umownych nie zastrzeżono, na zasadach ogólnych.

Wartość umowy przekracza próg 127.386 tys. zł netto.