Raport bieżący nr 25 / 2020

Raport bieżący nr 25 / 2020 - 28 kwietnia 2020 / 11:21

„Budowa drogi ekspresowej S-5 na odcinku Ornowo - Wirwajdy” – podpisanie umowy

Zarząd Budimeksu S.A. zawiadamia, że w dniu 28.04.2020 r. została zawarta umowa pomiędzy Budimex S.A. a Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie na „Budowę drogi ekspresowej S-5 na odcinku Ornowo – Wirwajdy”.

Informacje, iż nasza oferta została oceniona najwyżej w postępowaniu przetargowym i wybrana jako najkorzystniejsza zostały opublikowane w dniu 06.02.2020 r. w raporcie bieżącym nr 10/2020 oraz w dniu 05.03.2020 r. w raporcie bieżącym nr 13/2020.

Wartość umowy: 165 603 607,00 zł netto

Termin rozpoczęcia robót: dzień zawarcia umowy z Wykonawcą

Termin zakończenia robót: 31 miesięcy od daty zawarcia umowy

Okres gwarancji dla głównych robót: od 5 do 10 lat

Okres rękojmi: 60 miesięcy

Zaliczka: maksymalnie 10% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej brutto

Warunki płatności: do 30 dni od daty dostarczenia do Zamawiającego faktur VAT wystawionych na kwoty poświadczone w Świadectwach Płatności

Gwarancja bankowa dobrego wykonania: 10% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej brutto

Maksymalna wartość kary umownej płaconej przez Wykonawcę: 20% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej brutto

Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 15% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej brutto.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody powstałej lub mogącej powstać w związku z nienależytym wykonywaniem przez Wykonawcę umowy.

Pozostałe warunki kontraktowe nie odbiegają od standardów rynkowych.

Wartość umowy przekracza próg 151.393 tys. zł netto.