Raport bieżący nr 26 / 2010

Raport bieżący nr 26 / 2010 - 25 marca 2010 / 00:00

Nowy kontrakt Budimeksu SA – budowa zespołu biurowego Libra Business Center

Zarząd Budimeksu SA informuje, że w dniu 24 marca 2010 r. zostały podpisane dwie umowy z Palatium Sp. z o.o. Sk z siedzibą w Warszawie na wybudowanie Zespołu Biurowego Libra Center. Pierwsza umowa dotyczy Etapu I – wybudowanie budynku A. Druga umowa dotyczy Etapu II – wybudowanie budynku B.

 • Umowy mają charakter warunkowy. Obowiązują od dnia ich podpisania, jednakże wejdą w życie w dniu, w którym Inwestor poinformuje Wykonawcę, że umowy wchodzą w życie. W przypadku umowy na Etap I, jeżeli dzień wejścia umowy w życie nie nastąpi w ciągu 120 dni od daty podpisania umowy, umowa wygasa. W przypadku umowy na Etap II, jeżeli dzień wejścia umowy w życie nie nastąpi w ciągu 12 miesięcy od daty podpisania umowy, umowa wygasa.
 • Wartość umowy na Etap I: 44.390.310,90 PLN netto
 • Wartość umowy na Etap II: 60.109.689,10 PLN netto
 • Wartość całkowita: 104.500.000 PLN netto
 • Termin rozpoczęcia robót: po wejściu umów w życie, w terminie 3 dni od przekazania placu budowy.
 • Termin zakończenia robót: 15 miesięcy od dnia wejścia umów w życie
 • Okres gwarancji:
  • 120 miesięcy na konstrukcję
  • 60 miesięcy na pokrycia dachowe i wykładzinę podłogową
  • 48 miesięcy na pozostałe prace
 • Warunki finansowe:
  • Płatność: 60 dni po otrzymaniu przez Inwestora faktury VAT
  • Kaucja gwarancyjna: 5% wartości umów netto
  • Kaucja bankowa dobrego wykonania: 5% wartości umów netto
  • Kary umowne: łączny limit kar za opóźnienie – 10%
  • Inwestor zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

Sumaryczna wartość podpisanych umów przewyższa 10% kapitałów własnych Budimeksu SA.