Raport bieżący nr 26 / 2011

Raport bieżący nr 26 / 2011 - 4 kwietnia 2011 / 00:00

Budynek biurowo – usługowy przy ul. Grunwaldzkiej w Poznaniu – nowy kontrakt Budimeksu SA

Zarząd Budimeksu SA informuje, że w dniu 4 kwietnia 2011 r. po otrzymaniu stosownych dokumentów, powziął informację o podpisaniu w dniu 1 kwietnia br. z 2Build Sp. z o.o. umowy na budowę budynku biurowo-usługowego przy ul. Grunwaldzkiej nr 182-196 w Poznaniu wraz z niezbędną infrastrukturą.

 • Wartość kontraktu: 73.600.000 zł netto
 • Termin rozpoczęcia: nie później niż do dnia 10 kwietnia 2011 r.
 • Termin zakończenia: nie później niż do dnia 31 października 2012 r.
 • Okres gwarancji:
  • 10 lat na pokrycie dachu, ślusarkę aluminiową i jej szklenie, okładzinę elewacyjną, konstrukcję stalową i żelbetową, drogi i chodniki
  • 3 lata na pozostałe elementy obiektu i infrastruktury
 • Termin płatności: 30 dni od otrzymania faktury przez zamawiającego.
 • Gwarancja bankowa: 5% wartości brutto kontraktu
 • Kary umowne płacone przez wykonawcę:
  • 0,2% wartości kontraktu brutto za zwłokę w zakończeniu realizacji projektu w za każdy dzień zwłoki
  • 15% wartości kontraktu brutto za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn zależnych od wykonawcy
 • Kary umowne płacone przez zamawiającego:
  • 15% wartości kontraktu brutto za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn zależnych od zamawiającego
 • Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych określonych w Kodeksie Cywilnym

Wartość kontraktu przewyższa 10% kapitałów własnych Budimeksu SA.