Raport bieżący nr 26/2023

Raport bieżący nr 26/2023 - 20 kwietnia 2023 / 12:19

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Zarząd Budimex S.A. z siedzibą w Warszawie (01-204 Warszawa), ul. Siedmiogrodzka 9, ‎spółki wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. ‎Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 1764, o ‎kapitale zakładowym w wysokości 127.650.490 zł, wpłaconym w całości, NIP 526 10 03 187, ‎zwołuje niniejszym Zwyczajne Walne Zgromadzenie (dalej oznaczone skrótem ZWZ) na dzień ‎‎18 maja 2023 r. o godz. 11.00 w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Siedmiogrodzkiej 9 ‎‎(piętro 3, sala 3.01, część budynku na lewo od recepcji). Porządek obrad jest następujący: ‎

‎1.‎ Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.‎
‎2.‎ Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.‎
‎3.‎ Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego ‎zdolności do podejmowania uchwał.‎
‎4.‎ Wybór Komisji Skrutacyjnej.‎
‎5.‎ Przyjęcie porządku obrad.‎
‎6.‎ Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania z działalności Grupy Budimex oraz Spółki ‎Budimex S.A. za rok 2022, sprawozdania finansowego Spółki Budimex S.A. za rok ‎zakończony 31 grudnia 2022 roku wraz ze sprawozdaniem z badania rocznego ‎sprawozdania finansowego Budimex S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2022 roku oraz ‎skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Budimex za rok zakończony 31 ‎grudnia 2022 roku wraz ze sprawozdaniem z badania rocznego skonsolidowanego ‎sprawozdania finansowego za rok zakończony 31 grudnia 2022 roku.‎
‎7.‎ Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania na temat informacji niefinansowych Budimex ‎S.A. za rok 2022 oraz sprawozdania na temat informacji niefinansowych Grupy Budimex ‎za rok 2022.‎
‎8.‎ Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i ‎Rady Nadzorczej za rok 2022.‎
‎9.‎ Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Budimex S.A., ‎zawierającego wyniki oceny sprawozdań Zarządu z działalności oraz sprawozdań ‎finansowych za rok obrotowy 2022 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku, a ‎także ocenę sytuacji Spółki.‎
‎10.‎ Podjęcie uchwał w sprawach:‎
‎10.1‎ rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Budimex oraz ‎Spółki Budimex S.A. za rok 2022,‎
‎10.2‎ rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania na temat informacji niefinansowych ‎Budimex S.A. za rok 2022,‎
‎10.3‎ rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania na temat informacji niefinansowych ‎Grupy Budimex za rok 2022,‎
‎10.4‎ rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Budimex S.A. za rok ‎zakończony 31 grudnia 2022 roku,‎
‎10.5‎ rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy ‎Budimex za rok zakończony 31 grudnia 2022,‎
‎10.6‎ podziału zysku za 2022 rok,‎
‎10.7‎ udzielenia członkom Zarządu Budimex S.A. absolutorium z wykonania ‎obowiązków w 2022 roku,‎
‎10.8‎ zatwierdzenia uzupełnienia składu Rady Nadzorczej Budimex S.A., które miało ‎miejsce w dniu 30 marca 2023 roku poprzez dokooptowanie w trybie par. 16 ust. 3 ‎Statutu spółki nowego członka Rady – Pani Silvia Rodriguez Hueso w związku z ‎rezygnację Pana Mario Mostoles Nieto,‎
‎10.9‎ rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej ‎Budimex S.A. za 2022 rok,‎
‎10.10‎ zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej Budimex S.A. o wynagrodzeniach ‎członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki, ‎
‎10.11‎ udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w ‎‎2022 roku,‎
‎10.12‎ zmiany § 16 Statutu Budimex S.A. oraz przyjęcia tekstu jednolitego Statutu.‎
‎11.‎ Zamknięcie obrad.‎

Działając na podstawie art. 402 [2] Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Budimex S.A. ‎informuje niniejszym akcjonariuszy o procedurach, które będą stosowane w związku z ZWZ, ‎w zakresie uczestniczenia w ZWZ i wykonywania prawa głosu: ‎

‎1.‎ Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad ‎ZWZ:‎

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału ‎zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad ZWZ. ‎Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden ‎dni przed wyznaczonym terminem ZWZ. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub ‎projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może ‎zostać złożone w formie pisemnej w siedzibie Spółki (adres: Budimex S.A., ul. ‎Siedmiogrodzka 9, 01-204 Warszawa) lub w postaci elektronicznej na adres e-mail

‎walnezgromadzenie@budimex.pl ‎

Do żądania należy dołączyć dokumenty potwierdzające uprawnienie do jego ‎zgłoszenia, co oznacza, że akcjonariusz lub akcjonariusze, o których mowa w ‎pierwszym akapicie niniejszego punktu, powinien/powinni wykazać posiadanie ‎odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania poprzez dołączenie np. imiennego ‎świadectwa depozytowego lub zaświadczenia wystawionego przez podmiot ‎prowadzący rachunek papierów wartościowych. W przypadku osób fizycznych należy ‎dołączyć kopię dokumentu identyfikującego akcjonariusza (kopię dowodu osobistego, ‎paszportu lub innego dokumentu pozwalającego zidentyfikować akcjonariusza). W ‎przypadku podmiotów innych niż osoby fizyczne należy dołączyć odpis z właściwego ‎rejestru. ‎

Zarząd niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym ‎terminem ZWZ, na stronie internetowej oraz w formie raportu bieżącego, ogłosi ‎zmiany w porządku obrad wprowadzone na żądanie akcjonariuszy.‎

Na podstawie zasady 4.6. zdanie drugie Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na ‎GPW 2021 („DPSN 2021”) Zarząd zwróci się do akcjonariusza/akcjonariuszy o ‎przedstawienie uzasadnienia proponowanej uchwały, o ile nie zostało ono przez nich ‎uprzednio przedstawione. Zgodnie z zasadą 4.8. DPSN 2021 projekt uchwały oraz ‎uzasadnienie powinny zostać przedstawione przez akcjonariusza/akcjonariuszy ‎najpóźniej na 3 dni przez terminem ZWZ tak by ułatwić akcjonariuszom biorącym ‎udział w ZWZ głosowanie nad uchwałami z należytym rozeznaniem.‎

‎2.‎ Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw ‎wprowadzonych do porządku obrad ZWZ lub spraw, które mają zostać wprowadzone ‎do porządku obrad przed terminem ZWZ:‎

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału ‎zakładowego mogą przed terminem ZWZ zgłaszać Spółce na piśmie do jej siedziby ‎‎(adres: Budimex S.A., ul. Siedmiogrodzka 9, 01-204 Warszawa) lub przy ‎wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (ww. adres e-mail ‎walnezgromadzenie@budimex.pl) projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych ‎do porządku obrad ZWZ lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku ‎obrad. Spółka niezwłocznie ogłosi projekty uchwał na stronie internetowej. ‎

Do projektów uchwał należy dołączyć dokumenty potwierdzające uprawnienie ‎akcjonariusza lub akcjonariuszy do zgłoszenia ww. projektów, co oznacza, że ‎akcjonariusz lub akcjonariusze, o których mowa w pierwszym akapicie niniejszego ‎punktu, powinien/powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień ‎złożenia żądania poprzez dołączenie np. imiennego świadectwa depozytowego lub ‎zaświadczenia wystawionego przez podmiot prowadzący rachunek papierów ‎wartościowych. W przypadku osób fizycznych należy dołączyć kopię dokumentu ‎identyfikującego akcjonariusza (kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego ‎dokumentu pozwalającego zidentyfikować akcjonariusza). W przypadku podmiotów ‎innych niż osoby fizyczne należy dołączyć odpis z właściwego rejestru. ‎

Na podstawie zasady 4.6. oraz 4.8. DPSN 2021 projekt uchwały wraz z uzasadnieniem ‎powinny być przedstawione przez akcjonariusza/akcjonariuszy najpóźniej na 3 dni ‎przed terminem ZWZ tak by ułatwić akcjonariuszom biorącym udział w ZWZ ‎głosowanie nad uchwałami z należytym rozeznaniem.‎

‎3.‎ Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw ‎wprowadzonych do porządku obrad podczas ZWZ:‎

Każdy z akcjonariuszy może zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw ‎wprowadzonych do porządku obrad podczas ZWZ. ‎

‎4.‎ Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, w tym w szczególności ‎formularze stosowane podczas głosowania przez pełnomocnika, oraz sposób ‎zawiadamiania Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o ‎ustanowieniu pełnomocnika:‎

Akcjonariusz będzie mógł uczestniczyć w ZWZ oraz wykonywać prawo głosu ‎osobiście (w tym przypadku osoby fizyczne powinny przedstawić dokumenty ‎potwierdzające ich tożsamość np. dowód osobisty, paszport; przedstawiciele ‎akcjonariuszy innych niż osoby fizyczne powinni okazać aktualne odpisy z właściwych ‎rejestrów wymieniające uprawnione do reprezentowania tych podmiotów osoby, które ‎stawią się na ZWZ jako przedstawiciele tych akcjonariuszy) lub przez pełnomocnika. ‎

Pełnomocnikiem na ZWZ może być w szczególności członek Zarządu, członek Rady ‎Nadzorczej, pracownik Budimex S.A. lub członek organów lub pracownik spółki ‎zależnej od Budimex S.A. W takim przypadku pełnomocnictwo może upoważniać do ‎reprezentacji tylko na jednym walnym zgromadzeniu a udzielenie dalszego ‎pełnomocnictwa jest wyłączone. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi ‎okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. ‎Pełnomocnik taki głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza.‎

Akcjonariusz nie może ani osobiście, ani przez pełnomocnika głosować przy powzięciu ‎uchwał dotyczących jego odpowiedzialności wobec spółki z jakiegokolwiek tytułu, w ‎tym udzielenia absolutorium, zwolnienia z zobowiązania wobec Spółki oraz sporu ‎pomiędzy nim a Spółką. Akcjonariusz może głosować jako pełnomocnik przy ‎powzięciu uchwał dotyczących jego osoby, o których mowa w zdaniu poprzednim. W ‎takim przypadku stosuje się odpowiednio zasady opisane w poprzednim akapicie.‎

Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na ZWZ, chyba że co ‎innego wynika z treści pełnomocnictwa. ‎

Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści ‎pełnomocnictwa, co – jak wyżej wskazano – nie dotyczy sytuacji, w której ‎pełnomocnikiem jest członek Zarządu, członek Rady Nadzorczej, pracownik Budimex ‎S.A. lub członek organów lub pracownik spółki zależnej od Budimex S.A.‎

Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować ‎odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. ‎

Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na rachunku zbiorczym, może ustanowić ‎oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na tym ‎rachunku.‎

Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów ‎wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw
z akcji zapisanych na każdym z rachunków. ‎

Pełnomocnictwo do uczestniczenia w ZWZ i wykonywania prawa głosu wymaga ‎udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej poprzez przesłanie pełnomocnictwa ‎na adres e-mail walnezgromadzenie@budimex.pl ‎

W przypadku udzielenia pełnomocnictwa w formie pisemnej pełnomocnik powinien ‎okazać przed rozpoczęciem ZWZ oryginał pełnomocnictwa wraz z dokumentami ‎potwierdzającymi uprawnienie osób podpisujących pełnomocnictwo do jego udzielenia ‎oraz – w przypadku ciągu pełnomocnictw – wraz z dokumentami potwierdzającymi ‎uprawnienie osób podpisujących pełnomocnictwa do udzielenia kolejnych ‎pełnomocnictw (np. odpisy z właściwych rejestrów, dokumenty tożsamości, kolejne ‎pełnomocnictwa). ‎

Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia ‎kwalifikowanym podpisem elektronicznym. ‎

Pełnomocnictwo w postaci elektronicznej powinno być sformułowane w odrębnym ‎dokumencie podpisanym przez akcjonariusza lub osobę uprawnioną do reprezentacji ‎akcjonariusza, przesłanym jako załącznik w formacie PDF nie zabezpieczone hasłem na ‎adres e-mail walnezgromadzenie@budimex.pl. Obligatoryjnie wraz z ‎pełnomocnictwem elektronicznym należy przesłać dokumenty potwierdzające ‎uprawnienie danego akcjonariusza do udziału w ZWZ, jak również odpowiednie ‎dokumenty (dowód osobisty, paszport, aktualny odpis z właściwego rejestru, ciąg ‎pełnomocnictw – tak jak w przypadku pełnomocnictwa udzielonego w formie ‎pisemnej – zasady opisane powyżej) potwierdzające prawo osoby podpisującej ‎pełnomocnictwo do reprezentowania akcjonariusza. W zawiadomieniu o udzieleniu ‎pełnomocnictwa należy podać numer telefonu akcjonariusza oraz jego adres e-mail, a ‎także numer telefonu i adres e-mail pełnomocnika, za pośrednictwem których Budimex ‎S.A. będzie mógł się komunikować z akcjonariuszem i pełnomocnikiem.‎

Zgodnie z art. 412[1] § 5 k.s.h. Budimex S.A. podejmie odpowiednie działania służące ‎identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności ‎pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. W konsekwencji, przed ‎przesłaniem pełnomocnictwa w postaci elektronicznej na wskazany powyżej adres, ‎akcjonariusze Budimex S.A. powinni podjąć działania zgodnie z pkt 14 poniżej,
a ponadto pełnomocnictwo przesyłane w postaci elektronicznej musi zostać ‎dostarczone na powyżej wskazany adres e-mail najpóźniej do dnia 17 maja 2023 r. do ‎godziny 15.00 (tj. znaleźć się w skrzynce odbiorczej Budimex S.A.).‎

Powyższe zasady dotyczące udzielenia pełnomocnictwa na piśmie lub w postaci ‎elektronicznej mają odpowiednie zastosowanie w przypadku odwołania ‎pełnomocnictwa.‎

Przesłanie na wyżej wskazany adres e-mail wyżej wymienionych dokumentów nie ‎stanowi zwolnienia pełnomocnika z obowiązku przedstawienia przy sporządzaniu listy ‎obecności akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w ZWZ dokumentów ‎służących jego identyfikacji. ‎

Budimex S.A. zastrzega, iż w przypadku pojawienia się wątpliwości, może zażądać ‎przed rozpoczęciem obrad ZWZ okazania oryginałów przedmiotowych dokumentów ‎lub ich odpisów potwierdzonych przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do ‎potwierdzania za zgodność z oryginałem. W razie ich nie przedstawienia pełnomocnik ‎może nie zostać dopuszczony do uczestnictwa w ZWZ. ‎

Formularze, o których mowa w art. 402 [2] pkt 2 lit. d Kodeksu spółek handlowych, ‎dostępne są na stronie internetowej Spółki w zakładce Walne Zgromadzenia ‎Budimeksu S.A. od dnia zwołania ZWZ. Budimex S.A. nie jest zobowiązany do ‎kontrolowania, czy pełnomocnicy wykonują prawo głosu zgodnie z instrukcjami, które ‎otrzymali od swoich mocodawców będących akcjonariuszami, w tym zawartych w ‎powyższych formularzach. ‎

‎5.‎ Zgodnie z 402[2] pkt 2 lit (e) – (g) k.s.h w związku z art. 406[5] § 1 k.s.h oraz art. ‎‎411[1] § 1 k.s.h., Zarząd Budimex S.A. informuje, iż nie będzie możliwy: (i) udział w ‎ZWZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, w szczególności nie ‎będzie możliwa dwustronna komunikacja w czasie rzeczywistym, w ramach której ‎istniałaby możliwość wypowiadania się w toku obrad walnego zgromadzenia, przy ‎przebywaniu w innym miejscu niż miejsce obrad ZWZ, oraz nie będzie możliwe przy ‎wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej wykonywanie osobiście lub przez ‎pełnomocnika prawa głosu przed lub w toku walnego zgromadzenia, (ii) wykonywanie ‎prawa głosu drogą korespondencyjną (Regulamin Obrad Walnego Zgromadzenia ‎Budimex S.A. nie przewiduje możliwości oddawania głosów na Walnym ‎Zgromadzeniu drogą korespondencyjną). ‎

‎6.‎ Prawo akcjonariusza do zadawania pytań dotyczących spraw umieszczonych w ‎porządku obrad walnego zgromadzenia:‎

Akcjonariusz ma prawo zadawania pytań dotyczących spraw umieszczonych w ‎porządku obrad ZWZ.‎

Pytanie akcjonariusza obejmujące żądanie udzielenia informacji dotyczących Spółki ‎może być przedstawione podczas obrad ZWZ, jeżeli żądanie takie jest uzasadnione dla ‎oceny sprawy objętej porządkiem obrad. Zarząd Spółki może udzielić informacji na ‎piśmie poza ZWZ, jeżeli przemawiają za tym ważne powody, przy czym udzielenie ‎informacji następuje nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia ‎żądania podczas ZWZ. ‎

Odpowiedź uznaje się za udzieloną, jeżeli odpowiednie informacje są dostępne na ‎stronie internetowej Spółki w miejscu wydzielonym na zadawanie pytań przez ‎akcjonariuszy i udzielanie im odpowiedzi. ‎

Zarząd odmawia udzielenia informacji, jeżeli mogłoby to wyrządzić szkodę Spółce, ‎spółce z nią powiązanej albo spółce zależnej, w szczególności przez ujawnienie ‎tajemnic technicznych, handlowych lub organizacyjnych przedsiębiorstwa.‎
Członek Zarządu może odmówić udzielenia informacji, jeżeli udzielenie informacji ‎mogłoby stanowić podstawę jego odpowiedzialności karnej, cywilnoprawnej bądź ‎administracyjnej.‎

‎7.‎ Głosowania nad uchwałami podejmowanymi na ZWZ odbywać się będą przy użyciu ‎pilotów bezprzewodowych. Osoby uprawnione do uczestniczenia w ZWZ proszone są o dokonanie rejestracji i pobranie pilotów do głosowania bezpośrednio przed salą ‎obrad na godzinę przed rozpoczęciem obrad.‎

‎8.‎ Data 02 maja 2023 r. jest dniem rejestracji uczestnictwa w ZWZ („Dzień Rejestracji”). ‎Prawo uczestniczenia w ZWZ mają tylko osoby będące akcjonariuszami Budimex S.A. ‎w Dniu Rejestracji (art. 406 [1] par. 1 k.s.h.). Dzień rejestracji uczestnictwa w walnym ‎zgromadzeniu jest jednolity dla uprawnionych z akcji na okaziciela i akcji imiennych. ‎Zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo ‎uczestniczenia w ZWZ, jeżeli ustanowienie na ich rzecz ograniczonego prawa ‎rzeczowego jest zarejestrowane na rachunku papierów wartościowych w dniu ‎rejestracji uczestnictwa w ZWZ.‎

‎9.‎ Na żądanie uprawnionego z akcji Spółki Budimex S.A. oraz zastawnika lub ‎użytkownika, którym przysługuje prawo głosu, zgłoszone nie wcześniej niż po ‎ogłoszeniu o zwołaniu ZWZ i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu ‎Rejestracji, podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia imienne ‎zaświadczenie o prawie uczestnictwa w ZWZ. Na żądanie uprawnionego z akcji, ‎zastawnika lub użytkownika w treści zaświadczenia powinna zostać wskazana część ‎lub powinny zostać wskazane wszystkie akcje zarejestrowane na rachunku papierów ‎wartościowych. Zaświadczenie zawiera:‎
‎1) firmę (nazwę), siedzibę, adres i pieczęć wystawiającego oraz numer zaświadczenia;‎
‎2) liczbę akcji;‎
‎3) odrębne oznaczenie akcji (kod), o którym mowa w art. 55 ustawy z dnia 29 lipca ‎‎2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi;‎
‎4) firmę (nazwę), siedzibę i adres Spółki Budimex S.A.;‎
‎5) wartość nominalną akcji;‎
‎6) imię i nazwisko albo firmę (nazwę) uprawnionego z akcji, zastawnika albo ‎użytkownika;‎
‎7) siedzibę (miejsce zamieszkania) i adres uprawnionego z akcji, zastawnika albo ‎użytkownika;‎
‎8) cel wystawienia zaświadczenia;‎
‎9) wzmiankę, komu przysługuje prawo głosu z akcji;‎
‎10) datę i miejsce wystawienia zaświadczenia;‎
‎11) podpis osoby upoważnionej do wystawienia zaświadczenia.‎

‎10.‎ Lista uprawnionych do uczestnictwa w ZWZ będzie wyłożona do wglądu ‎akcjonariuszy na trzy dni powszednie przed odbyciem ZWZ w siedzibie Budimex ‎S.A. w Warszawie przy ul. Siedmiogrodzkiej 9, piętro 8, pokój 8.08 (poniedziałek – ‎środa w godzinach od 9.00 do 16.00). Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy ‎akcjonariuszy nieodpłatnie na adres do doręczeń elektronicznych albo pocztą ‎elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana. Zaleca się ‎akcjonariuszom pobieranie wystawionego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w ‎ZWZ oraz sprawdzanie czy akcjonariusz został ujęty na liście akcjonariuszy ‎uprawionych do udziału w ZWZ.‎

‎11.‎ Pełny tekst dokumentacji, która będzie przedstawiona ZWZ, oraz projekty uchwał ‎dostępne są dla osób uprawnionych do uczestnictwa w ZWZ od daty ogłoszenia o ‎zwołaniu ZWZ w siedzibie Budimex S.A. w Warszawie przy ul. Siedmiogrodzkiej 9, ‎piętro 8, pokój 8.08, od poniedziałku do czwartku w godzinach od 9.00 do 16.00, w ‎piątek od godziny 9.00 do 14.00, a także na stronie internetowej Spółki ‎‎(www.budimex.pl w szczególności w zakładce Walne Zgromadzenia Budimex S.A.).‎

Dokumenty odpowiadające treścią sprawozdaniu Zarządu z działalności Spółki, ‎sprawozdaniu finansowemu, sprawozdaniu Rady Nadzorczej oraz sprawozdaniu z ‎badania będą wydawane akcjonariuszowi na jego żądanie, które może zostać ‎zgłoszone licząc od dnia zwołania ZWZ. Spółka udostępni ww. dokumenty ‎niezwłocznie, nie później niż w terminie dwóch dni powszednich od dnia zgłoszenia ‎żądania. Na żądanie akcjonariusza dokumenty zostaną udostępnione w postaci ‎elektronicznej, w tym przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.‎

‎12.‎ Adres strony internetowej, na której są udostępnione informacje dotyczące ZWZ to ‎www.budimex.pl

‎13.‎ Obrady ZWZ będą transmitowane przy wykorzystaniu sieci internet pod specjalnym ‎adresem wskazanym na stronie internetowej Budimex S.A. (www.budimex.pl).‎

‎14.‎ We wszystkich ww. przypadkach przed skorzystaniem przez akcjonariusza w związku ‎z ZWZ z adresu e-mail

walnezgromadzenie@budimex.pl

akcjonariusz doręcza Spółce do jej siedziby w Warszawie, ul. Siedmiogrodzka 9, ‎oświadczenie opatrzone jego własnoręcznym podpisem lub podpisem osoby ‎uprawnionej do reprezentacji akcjonariusza wskazujące adres e-mail, z którego to ‎adresu przesyłane będą wiadomości na ww. adres e-mail Spółki.
Obligatoryjnie należy doręczyć dokumenty potwierdzające, iż jest on faktycznie ‎akcjonariuszem Spółki, jak również odpowiednie dokumenty (aktualny odpis z ‎właściwego rejestru) potwierdzające prawo osoby podpisującej oświadczenie do ‎reprezentowania akcjonariusza. ‎
W przypadku naruszenia obowiązku, o którym mowa w niniejszym pkt 14, ‎wiadomości i oświadczenia przesyłane na powyżej wskazany adres e-mail Budimex ‎S.A. nie będą uwzględniane. ‎
Dokumenty przesyłane na ww. adres e-mail powinny być przesyłane w formacie pdf w ‎języku polskim lub z tłumaczeniem przysięgłym na język polski.‎
Ryzyko związane z użyciem ww. elektronicznej formy komunikacji leży po stronie ‎akcjonariusza.‎

‎15.‎ Informacje na temat przetwarzania danych osobowych dostępne są na stronie ‎internetowej Budimex S.A. pod adresem https://www.budimex.pl/pl/zrownowazony-‎rozwoj/bezpieczenstwo-informacji/certyfikaty/1371.html lub w formie pliku pdf na ‎stronie internetowej www.budimex.pl w zakładce ZWZ Budimeksu S.A. – 18.05.2023 ‎punkt Obowiązek informacyjny Budimex S.A.‎

Zarząd Budimex S.A. ‎