Raport bieżący nr 27 / 2012

Raport bieżący nr 27 / 2012 - 18 maja 2012 / 00:00

Podpisanie umowy kredytowej przez Budimex Nieruchomości

Zarząd Budimeksu SA informuje, że w dniu 18 maja 2012 roku Budimex Nieruchomości Sp. z o.o. (spółka w 100% zależna od Budimeksu SA) (Kredytobiorca) podpisał z Getin Noble Bank SA (Bank) umowę kredytową z przeznaczeniem na finansowanie i refinansowanie projektu deweloperskiego o wartości 33 000 000 zł
Jednocześnie Zarząd Budimeksu SA informuje, że jest to kolejna umowa podpisana w ciągu ostatnich 12 miesięcy przez Budimex Nieruchomości Sp. z o.o. z tym samym kontrahentem. Poprzednia umowa została zawarta w dniu 17 października 2011 roku i dotyczyła częściowego finansowania kosztów związanych z projektem deweloperskim.

 • Wartość umowy: 39 500 000 zł
 • Oprocentowanie: bazuje na stopie Wibor 1M plus marża
 • Zabezpieczenia:
  • Hipoteka umowna z najwyższym pierwszeństwem do kwoty 59 250 000,00 zł na zabezpieczenie kapitału, odsetek oraz innych należności ubocznych wynikających z umowy, ustanowiona na rzecz Banku na prawie wieczystego użytkowania nieruchomości
  • Pełnomocnictwo do rachunków Kredytobiorcy prowadzonych w Banku
  • Przelew wierzytelności na rzecz Banku z umowy ubezpieczenia budowy od ryzyk budowlano-montażowych, a po jej zakończeniu przelew wierzytelności pieniężnej z umowy ubezpieczenia nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych z zakładem ubezpieczeniowym akceptowanym przez Bank, na kwotę nie niższą niż kwota aktualnego zadłużenia z tytułu kredytu
  • Przelew wierzytelności na rzecz Banku z umów zawieranych przez Kredytobiorcę z nabywcami lokali mieszkalnych, usługowych i miejsc postojowych realizowanych w ramach inwestycji
  • Warunkowy przelew wierzytelności na rzecz Banku praw przysługujących Kredytobiorcy na podstawie umowy z generalnym wykonawcą.
 • Ostateczny termin spłaty kredytu: 31.12.2014 r.
 • Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od standardowych rozwiązań przyjmowanych w tego typu umowach.

Skumulowana wartość dwóch umów podpisanych z tym samym kontrahentem przekracza 10% kapitałów własnych Budimeksu SA.