Raport bieżący nr 27 / 2016

Raport bieżący nr 27 / 2016 - 19 kwietnia 2016 / 00:00

Umowa o linię na gwarancje bankowe z ING Bankiem Śląskim SA

Zarząd Budimeksu SA zawiadamia, że w dniu 19 kwietnia 2016 roku spółka została poinformowana przez ING Bank Śląski SA o podpisaniu aneksu do umowy ramowej dotyczącej gwarancji bankowych.

Na mocy aneksu bank zwiększył kwotę dostępnego limitu, do wysokości którego spółka może zlecać wystawianie gwarancji bankowych z kwoty 256.000.000,- zł (słownie złotych: dwieście pięćdziesiąt sześć milionów) do kwoty 400.000.000,- zł (słownie złotych: czterysta milionów). Postanowienia aneksu wchodzą w życie po złożeniu przez Budimex oświadczenia o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 ust 5 ustawy kodeks postępowania cywilnego.

Pozostałe warunki umowy nie ulegają zmianie.

Kwota dostępnego limitu kredytowego przekracza 10% kapitałów własnych Budimeksu SA.