Raport bieżący nr 27 / 2017

Raport bieżący nr 27 / 2017 - 5 kwietnia 2017 / 13:01

Wykonanie robót budowlanych w obszarze LCS Kutno - odcinek Żychlin-Barłogi w ramach projektu pn. "Prace na linii kolejowej E20 na odcinku Warszawa - Poznań - pozostałe roboty, odcinek Sochaczew - Swarzędz" – podpisanie umowy

Zarząd Budimeksu SA zawiadamia, że w dniu 5 kwietnia 2017 r. konsorcjum Budimeksu SA (partner konsorcjum z udziałem 33%), ZUE SA, spółki Grupy Strabag (Strabag Sp. z o.o., Strabag Rail a.s., Strabag Rail GmbH, Strabag Áltálanos Épitó Kft) podpisało z PKP Polskie Linie Kolejowe SA umowę na wykonanie robót budowlanych w obszarze LCS Kutno – odcinek Żychlin-Barłogi w ramach projektu pn. „Prace na linii kolejowej E20 na odcinku Warszawa – Poznań – pozostałe roboty, odcinek Sochaczew – Swarzędz” realizowanego w ramach unijnego instrumentu finansowego Connecting Europe Facility (CEF). Spółka o wyborze oferty konsorcjum jako najkorzystniejszej informowała w raporcie bieżącym nr 6/2017 z dnia 13 lutego 2017.

Wartość oferty: 560 012 343,86 zł netto, z czego 496 012 343,86 zł to wartość robót a 64 000 000 zł wartość kwoty warunkowej, która może być wykorzystana m.in. na pokrycie kosztów prac i robót, które nie zostały wyszczególnione w przedmiarze robót, a które są konieczne do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z projektem budowlanym; nadwyżek kosztów robót zamiennych, gdy wartość robót zastępujących przewyższa wartość robót zastępowanych; kosztów wynikających ze zmiany umowy; różnic pomiędzy ilością robót określoną w obmiarze, a ilością robót określoną w przedmiarze robót.

Termin rozpoczęcia robót: za datę rozpoczęcia uważać się będzie dzień podpisania umowy przez ostatnią ze Stron.

Termin zakończenia robót: 42 miesiące liczone od daty rozpoczęcia robót

Okresy gwarancji: 72 miesiące liczone od daty wystawienia Świadectwa Przejęcia Robót

Warunki finansowe:

Zaliczka: do 10% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej brutto, jeżeli Wykonawca wystąpi o zaliczkę

Płatność: w ciągu 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury wraz z Przejściowym Świadectwem Płatności i protokołami odbioru. Takie same terminy obowiązują przy Ostatecznym Świadectwie Płatności

Gwarancja bankowa dobrego wykonania: 10% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej brutto

Maksymalna wysokość kar: 30% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej brutto

Zapłata kary umownej nie pozbawia Zamawiającego prawa dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przekraczającego wysokość zastrzeżonej kary umownej.

Wartość umowy przekracza próg 111 446 tys. zł.