Raport bieżący nr 27 / 2018

Raport bieżący nr 27 / 2018 - 15 maja 2018 / 17:32

Budowa Muzeum Historii Polski w Warszawie– wybór oferty Budimeksu SA

Zarząd Budimeksu SA zawiadamia, że 15 maja 2018 roku Muzeum Historii Polski w Warszawie wybrało ofertę Budimeksu SA jako najkorzystniejszą w postępowaniu przetargowym na Budowę Muzeum Historii Polski w Warszawie.

Wartość oferty: 459.739.837,40 zł netto

Termin rozpoczęcia robót: po przekazaniu placu budowy

Termin zakończenia robót: 990 dni licząc od dnia następnego po podpisaniu umowy

Okres gwarancji: 60 miesięcy

W odniesieniu do następujących części obiektu, rozszerzony okres odpowiedzialności za wady wynosi odpowiednio:

– roboty konstrukcyjne – 20 lat

– hydroizolacje posadowienia budynku – 20 lat

– dach – 15 lat

– elewacje całego budynku – 15 lat

Zaliczka: brak

Warunki płatności: 30 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury przez

Wykonawcę

Gwarancja bankowa dobrego wykonania: 10% Wynagrodzenia brutto

Maksymalna wartość kary umownej płaconej przez Wykonawcę: 20% Wynagrodzenia netto

Zamawiający ma prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, gdy wysokość szkody przewyższa ustaloną karę umowną.

Kary umowne płacone przez Wykonawcę nie odbiegają od standardów rynkowych

Kary płacone przez Zamawiającego nie odbiegają od standardów rynkowych.

Pozostałe warunki kontraktowe nie odbiegają od standardów rynkowych.

Wartość oferty przekracza próg 127.386 tys. zł netto.