Raport bieżący nr 27 / 2022

Raport bieżący nr 27 / 2022 - 9 maja 2022 / 15:22

Kandydatury do Rady Nadzorczej

Zarząd Budimex S.A. informuje, iż w związku z zakończeniem kadencji obecnego składu Rady Nadzorczej Budimex S.A. większościowy akcjonariusz Spółki zgłosił niżej wymienione kandydatury do Rady Nadzorczej kolejnej kadencji:

1. Pan Mario Menendez (w załączeniu CV kandydata)
2. Pan Marek Michałowski
3. Pan Juan Ignacio Gaston Najarro
4. Pan Igor Chalupec
5. Pan Dariusz Blocher
6. Pani Danuta Dąbrowska
7. Pan Janusz Dedo
8. Pan Mario Mostoles Nieto
9. Pan Ignacio Aitor Garcia Bilbao
(pierwsza osoba to nowy kandydat do Rady Nadzorczej, pozostałe osoby to dotychczasowi członkowie Rady Nadzorczej, ich życiorysy dostępne są na stronie internetowej Spółki).

Oświadczenia o niezależności złożone zostały przez Panią Danutę Dąbrowską i Pana Janusza Dedo. W załączeniu złożone oświadczenia.

Wszyscy kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie i oświadczyli, że nie prowadzą innej działalności wykonywanej poza przedsiębiorstwem Budimex S.A., która jest konkurencyjna w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie Budimex S.A., nie uczestniczą w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej i nie uczestniczą w konkurencyjnej osobie prawnej jako członkowie jej organu, nie są wpisani do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.