Raport bieżący nr 27/2023

Raport bieżący nr 27/2023 - 20 kwietnia 2023 / 12:22

Projekty uchwał ZWZ Budimex S.A. zwołanego na dzień 18.05.2023 r.

W nawiązaniu do raportu nr 26/2023 z dnia 20 kwietnia 2023 r. o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimeksu SA, Zarząd Budimeksu SA przekazuje do wiadomości projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które zostało zwołane na dzień 18 maja br.:

 

projekt

Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.‎

z dnia 18 maja 2023 roku

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. podejmuje uchwałę o następującej ‎treści:‎

‎§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Panią/Pana ‎‎………………………………. na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.‎

‎§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.‎

 

projekt

Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A. ‎

z dnia 18 maja 2023 roku  ‎

w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. podejmuje uchwałę o następującej ‎treści:‎

‎§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Komisję Skrutacyjną w składzie:‎

‎1.. Pani/Pan …………………………,‎

‎2.Pani/Pan ………………………….‎

‎§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.‎

 

projekt

Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A. ‎

z dnia 18 maja 2023 roku w sprawie: przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. podejmuje uchwałę o następującej treści:‎

‎§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:‎

‎1.‎ Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.‎

‎2.‎ Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.‎

‎3.‎ Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego ‎zdolności do podejmowania uchwał.‎

‎4.‎ Wybór Komisji Skrutacyjnej.‎

‎5.‎ Przyjęcie porządku obrad.‎

‎6.‎ Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania z działalności Grupy Budimex oraz Spółki ‎Budimex S.A. za rok 2022, sprawozdania finansowego Spółki Budimex S.A. za rok ‎zakończony 31 grudnia 2022 roku wraz ze sprawozdaniem z badania rocznego ‎sprawozdania finansowego Budimex S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2022 roku ‎oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Budimex za rok ‎zakończony 31 grudnia 2022 roku wraz ze sprawozdaniem z badania rocznego ‎skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok zakończony 31 grudnia 2022 ‎roku.‎

‎7.‎ Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania na temat informacji niefinansowych ‎Budimex S.A. za rok 2022 oraz sprawozdania na temat informacji niefinansowych ‎Grupy Budimex za rok 2022.‎

‎8.‎ Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i ‎Rady Nadzorczej za rok 2022.‎

‎9.‎ Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Budimex S.A., ‎zawierającego wyniki oceny sprawozdań Zarządu z działalności oraz sprawozdań ‎finansowych za rok obrotowy 2022 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału ‎zysku, a także ocenę sytuacji Spółki.‎

‎10.‎ Podjęcie uchwał w sprawach:‎

‎10.1‎ rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Budimex oraz ‎Spółki Budimex S.A. za rok 2022,‎

‎10.2‎ rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania na temat informacji niefinansowych ‎Budimex S.A. za rok 2022,‎

‎10.3‎ rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania na temat informacji niefinansowych ‎Grupy Budimex za rok 2022,‎

‎10.4‎ rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Budimex S.A. za rok ‎zakończony 31 grudnia 2022 roku,‎

‎10.5‎ rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego ‎Grupy Budimex za rok zakończony 31 grudnia 2022,‎

‎10.6‎ podziału zysku za 2022 rok,‎

‎10.7‎ udzielenia członkom Zarządu Budimex S.A. absolutorium z wykonania ‎obowiązków w 2022 roku,‎

‎10.8‎ zatwierdzenia uzupełnienia składu Rady Nadzorczej Budimex S.A., które miało ‎miejsce w dniu 30 marca 2023 roku poprzez dokooptowanie w trybie par. 16 ‎ust. 3 Statutu spółki nowego członka Rady – Pani Silvia Rodriguez Hueso w ‎związku z rezygnację Pana Mario Mostoles Nieto,‎

‎10.9‎ rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej ‎Budimex S.A. za 2022 rok,‎

‎10.10‎ zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej Budimex S.A. o wynagrodzeniach ‎członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki, ‎

‎10.11‎ udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w ‎‎2022 roku,‎

‎10.12‎ zmiany § 16 Statutu Budimex S.A. oraz przyjęcia tekstu jednolitego Statutu.‎

‎11.‎ Zamknięcie obrad.‎

‎§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.‎

 

projekt

Uchwała Nr 457‎

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.‎

z dnia 18 maja 2023 roku

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy ‎Budimex i Spółki Budimex S.A. za rok 2022‎

 

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 w związku z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek ‎handlowych oraz § 13 lit. a) statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. ‎uchwala, co następuje: ‎

‎§ 1. Zatwierdza się, po uprzednim rozpatrzeniu, sprawozdanie z działalności Grupy ‎Budimex i Spółki Budimex S.A. za rok 2022. ‎

 

‎§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.‎

Załączniki:‎

Załącznik nr 1 – Sprawozdanie z działalności Grupy Budimex oraz Spółki Budimex S.A. za ‎rok 2022 okazane do wglądu w trakcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, ‎opublikowane w dniu 31 marca 2023 roku w raporcie rocznym za 2022 rok oraz na ‎stronie internetowej Spółki Budimex S.A.‎

 

projekt

Uchwała Nr 458‎

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.‎

z dnia 18 maja 2023 roku

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania na temat informacji ‎niefinansowych Budimex S.A. za rok 2022 ‎

 

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 49b ‎ust. 1 i 9 ustawy o rachunkowości oraz § 13 lit. a) statutu Spółki Zwyczajne Walne ‎Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje: ‎

‎§ 1. Zatwierdza się, po uprzednim rozpatrzeniu, sprawozdanie na temat informacji ‎niefinansowych Budimex S.A. za rok 2022. ‎

‎§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.‎

 

Załączniki:‎

Załącznik nr 1 – Sprawozdanie na temat informacji niefinansowych Budimex S.A. za rok ‎‎2022 okazane do wglądu w trakcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, ‎opublikowane w dniu 31 marca 2023 roku w raporcie rocznym za 2022 rok oraz na ‎stronie internetowej Spółki Budimex S.A.‎

‎ ‎

projekt

Uchwała Nr 459‎

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.‎

z dnia 18 maja 2023 roku

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania na temat informacji ‎niefinansowych Grupy Budimex za rok 2022‎

 

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 55 ust. 2b i 2c ‎ustawy o rachunkowości Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co ‎następuje: ‎

‎§ 1. Zatwierdza się, po uprzednim rozpatrzeniu, sprawozdanie na temat informacji ‎niefinansowych Grupy Budimex za rok 2022. ‎

‎§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.‎

Załączniki:‎

Załącznik nr 1 – Sprawozdanie na temat informacji niefinansowych Grupy Budimex za rok ‎‎2022 okazane do wglądu w trakcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, ‎opublikowane w dniu 31 marca 2023 roku w raporcie rocznym za 2022 rok oraz na ‎stronie internetowej Spółki Budimex S.A.‎

 

projekt

Uchwała Nr 460‎

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.‎

z dnia 18 maja 2023 roku

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego ‎Budimex S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2022 roku

 

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 w związku z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek ‎handlowych i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości Zwyczajne ‎Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:‎

‎§ 1. Zatwierdza się, po uprzednim rozpatrzeniu, sprawozdanie finansowe Spółki za ‎rok zakończony 31 grudnia 2022 roku. W skład sprawozdania finansowego wchodzą:‎

‎1. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2022 roku, ‎które po stronie aktywów, jak również kapitału własnego i zobowiązań wykazuje kwotę ‎‎6.442.939 tysięcy złotych /sześć miliardów czterysta czterdzieści dwa miliony dziewięćset ‎trzydzieści dziewięć tysięcy złotych/,‎

‎2. rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 ‎roku, wykazujący zysk netto w kwocie 459.539 tysięcy złotych /czterysta pięćdziesiąt ‎dziewięć milionów pięćset trzydzieści dziewięć tysięcy złotych/,‎

‎3. sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2022 roku do ‎‎31 grudnia 2022 roku wykazujące całkowite dochody ogółem w kwocie 462.624 tysiące ‎złotych /czterysta sześćdziesiąt dwa miliony sześćset dwadzieścia cztery tysiące złotych/,‎

‎4. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2022 roku do ‎‎31 grudnia 2022 roku, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego w kwocie 136.567 ‎tysięcy złotych /sto trzydzieści sześć milionów pięćset sześćdziesiąt siedem tysięcy ‎złotych/,‎

‎5. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2022 roku ‎do 31 grudnia 2022 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych w kwocie ‎‎465.246 tysięcy złotych /czterysta sześćdziesiąt pięć milionów dwieście czterdzieści sześć ‎tysięcy złotych/,‎

‎6. dodatkowe informacje i objaśnienia.‎

Sprawozdanie finansowe Budimex SA za rok zakończony 31 grudnia 2022 roku ‎zostało zbadane przez niezależnego biegłego rewidenta oraz pozytywnie zaopiniowane ‎przez Radę Nadzorczą Spółki.‎

‎§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.‎

Załączniki – Sprawozdanie finansowe Budimex S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2022 ‎roku oraz Sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego Budimex S.A. za ‎rok zakończony 31 grudnia 2022 roku okazane do wglądu w trakcie obrad Zwyczajnego ‎Walnego Zgromadzenia, opublikowane w dniu 31 marca 2023 roku w raporcie rocznym za ‎‎2022 rok oraz na stronie internetowej Spółki Budimex S.A.

 

projekt

Uchwała Nr 461‎

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.‎

z dnia 18 maja 2023 roku

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania ‎finansowego za rok zakończony 31 grudnia 2022 roku

 

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych i art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 ‎września 1994 r. o rachunkowości Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, ‎co następuje:

‎§ 1. Zatwierdza się, po uprzednim rozpatrzeniu, skonsolidowane sprawozdanie ‎finansowe Grupy Budimex za rok zakończony 31 grudnia 2022 roku. W skład ‎skonsolidowanego sprawozdania finansowego wchodzą:‎

‎1. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień ‎‎31 grudnia 2022 roku, które po stronie aktywów, jak również kapitału własnego ‎i zobowiązań wykazuje kwotę 7.387.208 tysięcy złotych /siedem miliardów trzysta ‎osiemdziesiąt siedem milionów dwieście osiem tysięcy złotych/,‎

‎2. skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2022 roku do ‎‎31 grudnia 2022 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 548.129 tysięcy złotych /pięćset ‎czterdzieści osiem milionów sto dwadzieścia dziewięć tysięcy złotych/,‎

‎3. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia ‎‎2022 roku do 31 grudnia 2022 roku wykazujące całkowite dochody ogółem w kwocie ‎‎552.021 tysięcy złotych /pięćset pięćdziesiąt dwa miliony dwadzieścia jeden tysięcy ‎złotych/,‎

‎4. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 ‎stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego ‎w kwocie 61.552 tysiące złotych /sześćdziesiąt jeden milionów pięćset pięćdziesiąt dwa ‎tysiące złotych/,‎

‎5. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia ‎‎2022 roku do 31 grudnia 2022 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych ‎w kwocie 537.159 tysięcy złotych /pięćset trzydzieści siedem milionów sto pięćdziesiąt ‎dziewięć tysięcy złotych/,‎

‎6. dodatkowe informacje i objaśnienia.‎

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Budimex zostało zbadane przez ‎niezależnego biegłego rewidenta oraz pozytywnie zaopiniowane przez Radę Nadzorczą ‎Budimex S.A.‎

‎§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.‎

Załączniki – Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Budimex za rok zakończony ‎‎31 grudnia 2022 roku oraz Sprawozdanie z badania rocznego skonsolidowanego ‎sprawozdania finansowego Grupy Budimex za rok zakończony 31 grudnia 2022 roku ‎okazane do wglądu w trakcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, opublikowane ‎w dniu 31 marca 2023 roku w skonsolidowanym raporcie rocznym za 2022 rok oraz na ‎stronie internetowej Spółki Budimex S.A.‎

 

projekt

Uchwała Nr  462‎

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.‎

z dnia 18 maja 2023 roku

w sprawie: podziału zysku za 2022 rok

 

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne ‎Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:‎

‎§ 1. Zysk netto za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku ‎w kwocie 459.286.463,02 złotych (słownie: czterysta pięćdziesiąt dziewięć milionów ‎dwieście osiemdziesiąt sześć tysięcy czterysta sześćdziesiąt trzy złote, dwa grosze) ‎postanawia się przeznaczyć na wypłatę dywidendy w wysokości 17,99 złotych (słownie: ‎siedemnaście złotych, dziewięćdziesiąt dziewięć groszy) brutto na jedną akcję. Pozostałą ‎część zysku w kwocie 252.085,37 złotych (słownie: dwieście pięćdziesiąt dwa tysiące ‎osiemdziesiąt pięć złotych, trzydzieści siedem groszy) postanawia się przeznaczyć na ‎kapitał zapasowy.‎

‎§ 2. 1. Listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za 2022 rok ustala się na ‎dzień 25 maja 2023 roku (dzień dywidendy).‎

‎2. Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 05 czerwca 2023 roku.‎

‎§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.‎

 

projekt

Uchwała Nr 463‎

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.‎

z dnia 18 maja 2023 roku

w sprawie: udzielenia Prezesowi Zarządu Budimex S.A. – Panu Arturowi Popko ‎absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku

 

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne ‎Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:‎

‎§ 1. Pozytywnie oceniając działalność Spółki w 2022 roku, na wniosek Rady ‎Nadzorczej, udziela się Prezesowi Zarządu Budimex S.A. – Panu Arturowi Popko ‎absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia ‎‎2022 roku.‎

‎§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.‎

 

projekt

Uchwała Nr 464‎

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.‎

z dnia 18 maja 2023 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Budimex S.A. – Panu Jackowi ‎Daniewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku

 

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne ‎Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:‎

‎§ 1. Pozytywnie oceniając działalność Spółki w 2022 roku, na wniosek Rady ‎Nadzorczej, udziela się Członkowi Zarządu Budimex S.A. – Panu Jackowi Daniewskiemu ‎absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia ‎‎2022 roku.‎

‎§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.‎

 

projekt

Uchwała Nr 465‎

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.‎

z dnia 18 maja 2023 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Budimex S.A. – Panu Marcinowi ‎Węgłowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku

 

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne ‎Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:‎

‎§ 1. Pozytywnie oceniając działalność Spółki w 2022 roku, na wniosek Rady ‎Nadzorczej, udziela się Członkowi Zarządu Budimex S.A. – Panu Marcinowi Węgłowskiemu ‎absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia ‎‎2022 roku.‎

‎§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.‎

 

projekt

Uchwała Nr 466‎

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.‎

z dnia 18 maja 2023 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Budimex S.A. – Panu Arturowi ‎Pielechowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku

 

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne ‎Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:‎

‎§ 1. Pozytywnie oceniając działalność Spółki w 2022 roku, udziela się Członkowi ‎Zarządu Budimex S.A. – Panu Arturowi Pielechowi absolutorium z wykonania obowiązków ‎za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.‎

‎§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.‎

 

projekt

Uchwała Nr 467‎

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.‎

z dnia 18 maja 2023 roku

w sprawie: zatwierdzenia uzupełnienia składu Rady Nadzorczej Budimex S.A., ‎które miało miejsce w dniu 30 marca 2023 roku poprzez dokooptowanie w ‎trybie par. 16 ust. 3 Statutu Spółki nowego członka Rady – Pani Silvia ‎Rodriguez Hueso w związku z rezygnacją Pana Mario Mostoles Nieto

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz §16 ust. 3 Statutu Spółki ‎Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:‎

‎§ 1. W związku ze złożeniem przez Pana Mario Mostoles Nieto rezygnacji z pełnienia ‎funkcji w Radzie Nadzorczej Budimex S.A. oraz uzupełnieniem składu Rady Nadzorczej ‎jedenastej kadencji, dokonanym przez Radę uchwałą Nr 396 z dnia 30 marca 2023 roku, ‎zatwierdza się dokooptowanie przez Radę Nadzorczą do jej składu Pani Silvia Rodriguez ‎Hueso. ‎

‎§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.‎

 

projekt

Uchwała Nr 468‎

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.‎

z dnia 18 maja 2023 roku

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady ‎Nadzorczej Budimex S.A. za rok 2022‎

 

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Budimex S.A. uchwala, co następuje: ‎

‎§ 1. Zatwierdza się, po uprzednim rozpatrzeniu, sprawozdanie Rady Nadzorczej ‎Budimex S.A. za rok 2022 stanowiące załącznik do niniejszej uchwały. ‎

‎§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.‎

Załączniki:‎

Załącznik nr 1 – Sprawozdanie Rady Nadzorczej Budimex S.A. za rok 2022.‎

 

projekt

Uchwała Nr 469 ‎

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.‎

z dnia 18 maja 2023 roku

w sprawie: zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej Budimex S.A. o ‎wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki

Na podstawie art. 90g ust. 6 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania ‎instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach ‎publicznych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:‎

 

‎§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie pozytywnie opiniuje sprawozdanie Rady Nadzorczej ‎Budimex S.A. o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki stanowiące ‎załącznik do niniejszej uchwały.‎

 

‎§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.‎

Załączniki:‎

Załącznik nr 1 – Sprawozdanie Rady Nadzorczej Budimex S.A. o wynagrodzeniach ‎członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki wraz z oceną biegłego rewidenta

 

projekt

Uchwała Nr 470‎

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.‎

z dnia 18 maja 2023 roku

w sprawie: udzielenia Pani Danucie Dąbrowskiej – Członkowi Rady Nadzorczej

Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku

 

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne ‎Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:‎

‎§ Udziela się Pani Danucie Dąbrowskiej – Członkowi Rady Nadzorczej Budimex S.A. ‎absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia ‎‎2022 roku.‎

‎§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.‎

 

projekt

Uchwała Nr 471‎

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.‎

z dnia 18 maja 2023 roku

w sprawie: udzielenia Panu Markowi Michałowskiemu – Członkowi Rady ‎Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku

 

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne ‎Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:‎

‎§ 1. Udziela się Panu Markowi Michałowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej ‎Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2022 roku ‎do 31 grudnia 2022 roku.‎

‎§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.‎

 

projekt

Uchwała Nr 472‎

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.‎

z dnia 18 maja 2023 roku

w sprawie: udzielenia Panu Juan Ignacio Gaston Najarro – Członkowi Rady ‎Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku

 

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne ‎Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:‎

‎§ 1. Udziela się Panu Juan Ignacio Gaston Najarro – Członkowi Rady Nadzorczej ‎Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2022 roku ‎do 31 grudnia 2022 roku.‎

‎§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.‎

 

projekt

Uchwała Nr 473‎

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.‎

z dnia 18 maja 2023 roku

w sprawie: udzielenia Panu Jose Carlos Garrido-Lestache Rodriguez – ‎Członkowi Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania ‎obowiązków w 2022 roku

 

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne ‎Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:‎

‎§ 1. Udziela się Panu Jose Carlos Garrido-Lestache Rodriguez – Członkowi Rady ‎Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia ‎‎2022 roku do 19 maja 2022 roku (data wygaśnięcia mandatu).‎

‎§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.‎

 

projekt

Uchwała Nr 474‎

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.‎

z dnia 18 maja 2023 roku

w sprawie: udzielenia Panu Igorowi Adamowi Chalupcowi – Członkowi Rady ‎Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku

 

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne ‎Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:‎

‎§ 1. Udziela się Panu Igorowi Adamowi Chalupcowi – Członkowi Rady Nadzorczej ‎Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2022 roku ‎do 31 grudnia 2022 roku.‎

‎§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.‎

 

projekt

Uchwała Nr 475‎

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.‎

z dnia 18 maja 2023 roku

w sprawie: udzielenia Panu Januszowi Dedo – Członkowi Rady Nadzorczej

Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku

 

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne ‎Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:‎

‎§ 1. Udziela się Panu Januszowi Dedo – Członkowi Rady Nadzorczej Budimex S.A. ‎absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia ‎‎2022 roku.‎

‎§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.‎

 

projekt

Uchwała Nr 476‎

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.‎

z dnia 18 maja 2023 roku

w sprawie: udzielenia Panu Arturowi Kucharskiemu – Członkowi Rady ‎Nadzorczej  Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku

 

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne ‎Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:‎

‎§ 1. Udziela się Panu Arturowi Kucharskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Budimex ‎S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 ‎grudnia 2022 roku.‎

‎§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.‎

 

projekt

Uchwała Nr 477‎

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.‎

z dnia 18 maja 2023 roku

w sprawie: udzielenia Panu Dariuszowi Jackowi Blocherowi – Członkowi Rady ‎Nadzorczej

Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku

 

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne ‎Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:‎

‎§ 1. Udziela się Panu Dariuszowi Jackowi Blocherowi – Członkowi Rady Nadzorczej ‎Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2022 roku ‎do 31 grudnia 2022 roku.‎

‎§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.‎

 

projekt

Uchwała Nr 478‎

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.‎

z dnia 18 maja 2023 roku

w sprawie: udzielenia Panu Ignacio Aitor Garcia Bilbao – Członkowi Rady ‎Nadzorczej

Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku

 

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne ‎Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:‎

‎§ 1. Udziela się Panu Ignacio Aitor Garcia Bilbao – Członkowi Rady Nadzorczej ‎Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2022 roku ‎do 31 grudnia 2022 roku.‎

‎§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.‎

 

projekt

Uchwała Nr 479‎

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.‎

z dnia 18 maja 2023 roku

w sprawie: udzielenia Panu Mario Mostoles Nieto – Członkowi Rady Nadzorczej

Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku

 

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne ‎Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:‎

‎§ 1. Udziela się Panu Mario Mostoles Nieto – Członkowi Rady Nadzorczej Budimex ‎S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2022 roku do 8 ‎listopada 2022 roku (data złożenia rezygnacji).‎

‎§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.‎

 

projekt

Uchwała Nr 480‎

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.‎

z dnia 18 maja 2023 roku

w sprawie: udzielenia Panu Mario Manuel Menendez Montoya – Członkowi Rady ‎Nadzorczej  Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku

 

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne ‎Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:‎

‎§ 1. Udziela się Panu Mario Manuel Menendez Montoya – Członkowi Rady ‎Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 19 maja ‎‎2022 roku (data powołania w skład Rady) do 31 grudnia 2022 roku.‎

‎§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.‎

 

projekt

Uchwała Nr 481 ‎

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.‎

z dnia 18 maja 2023 roku

w sprawie: zmiany § 16 Statutu Spółki oraz przyjęcia tekstu jednolitego Statutu ‎

 

Na podstawie art. 430 i art. 380 (1) § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 lit. r) ‎Statutu Spółki, uchwala się, co następuje: ‎

‎§ 1.‎ W § 16 Statutu po ust. 3 dodaje się ust. 3a o następującym  brzmieniu:‎

‎„Posiedzenia Rady zwołuje Przewodniczący Rady, a w przypadku niemożności, w jego ‎zastępstwie Wiceprzewodniczący lub Sekretarz.‎

Obrady prowadzi Przewodniczący Rady, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący ‎lub wyznaczony przez Radę Członek.”‎

‎§ 2.‎ W § 16 Statutu po ust. 7 dodaje się ust. 7a o następującym brzmieniu:‎

‎„Zarząd udziela Radzie Nadzorczej na jej posiedzeniach istotnych informacji dotyczących ‎Spółki oraz posiadanych przez Zarząd istotnych informacji dotyczących spółek zależnych, ‎chyba że Rada w formie uchwały zawnioskuje w konkretnej sprawie o przekazanie przez ‎Zarząd informacji pomiędzy posiedzeniami Rady. Zarząd przekazuje informacje Radzie ‎Nadzorczej w dowolnej formie, chyba że Rada w uchwale określi formę przekazania danej ‎informacji. Wyłącza się stosowanie art. 380 (1) od § 1 do § 4 Kodeksu spółek ‎handlowych.”‎

‎§ 3.‎ W związku ze zmianami Statutu, wprowadzonymi w § 1 i § 2 niniejszej uchwały, uchwala ‎się tekst jednolity Statutu uwzględniający te zmiany, który zawarty jest w załączniku do ‎niniejszej uchwały. Załącznik stanowi integralną część niniejszej uchwały.‎

‎§ 4.‎ Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym zmian ‎Statutu wprowadzonych na podstawie niniejszej uchwały.‎

Załączniki:‎

Tekst jednolity Statutu Budimex S.A. ‎