Raport bieżący nr 28 / 2012

Raport bieżący nr 28 / 2012 - 25 maja 2012 / 00:00

Powołanie osoby zarządzającej

Zarząd Budimeksu SA informuje, że w dniu 25 maja br. Rada Nadzorcza Budimeksu SA na wniosek prezesa Zarządu, dyrektora generalnego Budimeksu SA powołała z dniem 25 maja 2012 r. na okres VII wspólnej kadencji obejmującej lata 2011, 2012 i 2013 na stanowisko członka Zarządu spółki, dyrektora Pionu Zarządzania Kadrami pana Artura Czynczyka. VII kadencja upływa z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimeksu SA, na którym zostaną zatwierdzone sprawozdania finansowe za rok 2013.
Artur Czynczyk – absolwent Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego oraz podyplomowych studiów Zarządzania Organizacjami Ochrony Zdrowia w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, socjolog.

W latach 1993 – 1995 dyrektor ABB (Asea Brown Boveri) Management Development Center, skąd awansował na stanowisko dyrektora ds. personalnych w ABB Polska. W latach 1998 – 1999 był dyrektorem ds. personalnych odpowiedzialnym za zasoby w Europie Wschodniej i Rosji w Lucent Technologies Polska. W latach 1999 – 2002 dyrektor ds. personalnych w Elektrimie SA. Od 2004 do 2005 pełnił funkcję dyrektora ds. personalnych na Środkową i Wschodnią Europę w Honeywell. W latach 2005 – 2007 dyrektor ds. personalnych na Europę, Bliski Wschód i Afrykę w Honeywell Process Solutions z siedzibą w Brukseli. Od roku 2007 pełnił funkcję wiceprezesa odpowiedzialnego za zasoby ludzkie w centrali Honeywell Process Solutions w USA. W latach 2010 – 2011 był wiceprezesem odpowiedzialnym za zarządzanie zasobami ludzkimi w Recall Corporation w USA.

Artur Czynczyk nie wykonuje działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Budimeksu SA, nie uczestniczy również w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej lub innej konkurencyjnej osoby prawnej.
Artur Czynczyk nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych.