Raport bieżący nr 28 / 2015

Raport bieżący nr 28 / 2015 - 15 maja 2015 / 00:00

Zawarcie umów kredytowych

Zarząd Budimeksu SA zawiadamia, że w dniu 15 maja 2015 roku spółka została poinformowana przez banki: Societe Generale SA Oddział w Polsce, Bank PEKAO SA, Bank Zachodni WBK SA, Credit Agricole Bank Polska SA oraz ING Bank Śląski SA, o podpisaniu bilateralnych umów kredytowych na łączną kwotę 270 000 000,- PLN (słownie złotych: dwieście siedemdziesiąt milionów), w ramach których banki udostępniły Budimeksowi na okres 3 (trzech) lat, przyrzeczone, odnawialne limity kredytowe zabezpieczające płynność finansową spółki.

Societe Generale SA Oddział w Polsce udostępnił Budimeksowi kredyt w rachunku bieżącym w wysokości 70 000 000,- PLN (słownie złotych: siedemdziesiąt milionów) na okres do dnia 14 maja 2018 roku.

Bank PEKAO SA udostępnił Budimeksowi kredyt uruchamiany w transzach w wysokości 50 000 000,- PLN (słownie złotych: pięćdziesiąt milionów) na okres do dnia 14 maja 2018 roku. Przedmiotowy kredyt, zastępuje kredyt w rachunku bieżącym w wysokości 50 000 000,- PLN (słownie złotych: pięćdziesiąt milionów), udostępniony Budimeksowi przez Bank PEKAO SA na podstawie umowy kredytowej, o zawarciu której spółka informowała w raporcie bieżącym nr 27/2013 z dnia 17 kwietnia 2013 roku.

Bank Zachodni WBK SA udostępnił Budimeksowi kredyt uruchamiany w transzach w wysokości 50 000 000,- PLN (słownie złotych: pięćdziesiąt milionów) na okres do dnia 12 maja 2018 roku.

Credit Agricole Bank Polska SA udostępnił Budimeksowi kredyt uruchamiany w transzach w wysokości 50 000 000,- PLN (słownie złotych: pięćdziesiąt milionów) na okres do dnia 11 maja 2018 roku.

ING Bank Śląski SA udostępnił Budimeksowi kredyt w rachunku bieżącym w wysokości 50 000 000,- PLN (słownie złotych: pięćdziesiąt milionów) na okres do dnia 1 maja 2018 roku.

Z tytułu wykorzystania kredytów spółka zapłaci bankom odsetki, obliczone na podstawie, odpowiedniej dla danego okresu odsetkowego, stopy bazowej WIBOR powiększonej o marżę.

Jako zabezpieczenie spłaty należności wynikających z w/w umów kredytowych, Budimex złożył każdemu z w/w banków oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji w trybie wynikającym z przepisów Ustawy prawo bankowe oraz udzielił pełnomocnictwa do rachunków bankowych.

Pozostałe warunki umów są standardowe dla tego typu umów.

Kwota udostępnionych limitów kredytowych przekracza 10% kapitałów własnych Budimeksu SA.