Raport bieżący nr 28 / 2022

Raport bieżący nr 28 / 2022 - 11 maja 2022 / 15:30

Zaprojektowanie i wykonanie drogi S1 Kosztowy – Bielsko-Biała, odcinek I/B węzeł „Kosztowy II” (z węzłem) – węzeł „Bieruń” (bez węzła) – powtórny wybór oferty Budimex S.A.

Zarząd Budimeksu S.A. zawiadamia, że w dniu 11 maja 2022 roku Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach dokonała powtórnego wyboru oferty Budimex S.A. jako najkorzystniejszej w postępowaniu przetargowym na: Zaprojektowanie i wykonanie drogi S1 Kosztowy – Bielsko-Biała, odcinek I/B węzeł „Kosztowy II” (z węzłem) – węzeł „Bieruń” (bez węzła).

Zamawiający dokonał powtórnego wyboru oferty Budimeksu S.A. po unieważnieniu czynności wyboru, o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 86/2021 z dnia 15.12.2021 r.

Wartość oferty: 397 703 300,00 zł netto

Termin rozpoczęcia kontraktu: od dnia zawarcia umowy

Termin zakończenia robót: 33 miesięcy od daty rozpoczęcia

Okres gwarancji dla głównych robót: do 10 lat

Okres rękojmi: 60 miesięcy liczonych od daty wskazanej w Świadectwie Przejęcia

Zaliczka: maksymalnie 10% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej brutto

Warunki płatności: 30 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT przez Wykonawcę

Gwarancja bankowa dobrego wykonania: 10% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej brutto

Maksymalna wartość kary umownej płaconej przez Wykonawcę: 20% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej netto

Zamawiający ma prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, gdy wysokość szkody przewyższa ustaloną karę umowną.

Pozostałe warunki kontraktowe nie odbiegają od standardów rynkowych.

Wartość oferty przekracza próg 158.224 tys. zł netto.