Raport bieżący nr 29 / 2011

Raport bieżący nr 29 / 2011 - 8 kwietnia 2011 / 00:00

Przebudowa i rozbudowa Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku – powzięcie informacji o wyborze oferty konsorcjum Budimeksu SA i Ferrovial Agroman SA

Zarząd Budimeksu SA informuje, że w dniu 8 kwietnia 2011 otrzymał od Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku powiadomienie o wyborze oferty konsorcjum Budimeksu SA (lider) i Ferrovial Agroman SA jako najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu ograniczonego na przebudowę i rozbudowę wraz z instalacjami wewnętrznymi i wyposażeniem niemedycznym budynków G i H oraz nadbudowę budynku F Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.

 • Wartość oferty: 119.700.000,00 złotych netto
 • Termin rozpoczęcia robót: – 14 dni od dnia zawarcia Kontraktu. Zawarcie umowy, z zastrzeżeniem art.183 ustawy PZP, w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania
  (za pomocą faksu) zawiadomienia o wyborze wykonawcy.
 • Termin zakończenia robót: 33 miesiące od dnia zawarcia Kontraktu
 • Okres gwarancji: 36 miesięcy na roboty i dostawy objęte przedmiotem zamówienia oraz 120 miesięcy na szczelność pokryć dachowych i stropodachowych.
 • Warunki finansowe:
  • Płatność 30 dni od otrzymania faktury przez Zamawiającego.
  • Gwarancja bankowa dobrego wykonania: 10% wartości kontraktu brutto
 • Kary płacone przez wykonawcę:
  • Za odstąpienie od Kontraktu przez którąkolwiek ze stron z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca – w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto za odcinek/odcinki, których odstąpienie dotyczy;
  • Za opóźnienie w wykonaniu określonego w Kontrakcie oraz w załącznikach do niego przedmiotu odbioru przekraczające 7 dni – w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto (należnego za dany odcinek zgodnie z Harmonogramem rzeczowo-finansowym robót i dostaw ), za każdy dzień opóźnienia, licząc od pierwszego dnia opóźnienia;
  • Za przekraczające 3 dni opóźnienie w usunięciu usterek stwierdzonych przy odbiorze lub wad stwierdzonych w ramach rękojmi lub udzielonej gwarancji – w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto (należnego za dany odcinek zgodnie z Harmonogramem rzeczowo-finansowym robót i dostaw), za każdy dzień opóźnienia liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie odpowiednio usterek lub wad;
  • Za każdy dzień opóźnienia w przekazaniu Zamawiającemu „Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” – w wysokości 1.000zł, za stwierdzenie obecności na terenie budowy podwykonawców niezgłoszonych do akceptacji Zamawiającemu lub takich, którym Zamawiający odmówił akceptacji – w wysokości 10.000 zł.
 • Kary płacone przez zamawiającego:
  • Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto za zadanie, którego odstąpienie dotyczy. Wyjątek od powyższego stanowi wystąpienie okoliczności powodującej, że wykonanie niniejszej umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia kontraktu.
 • Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

Wartość oferty przewyższa 10% kapitałów własnych Budimeksu SA.