Raport bieżący nr 29 / 2012

Raport bieżący nr 29 / 2012 - 25 maja 2012 / 00:00

Podpisanie aneksu do umowy o limit na gwarancje bankowe z Bankiem Zachodnim WBK

Zarząd Budimeksu SA informuje, że w dniu 25 maja 2012 roku podpisał z Bankiem Zachodnim WBK SA aneks do umowy o limit na gwarancje bankowe, o zawarciu której Budimex SA informował w raporcie bieżącym nr 89/2009 z dnia 16 października 2009 roku oraz kolejnych raportach nr 33/2010 z dnia 21 kwietnia 2010 r., nr 36/2011 z dnia 28 kwietnia 2011 r. i 19/2012 z dnia 20 kwietnia 2012r.
Na mocy aneksu przedłużono termin, do którego Spółka może zlecać bankowi wystawianie gwarancji bankowych, do 31 marca 2013 roku.
Pozostałe warunki Umowy Kredytowej pozostają bez zmian.Wartość umowy przekracza 10% kapitałów własnych Budimeksu SA.