Raport bieżący nr 29 / 2015

Raport bieżący nr 29 / 2015 - 19 maja 2015 / 00:00

Zawarcie umowy na gwarancje bankowe z mBank S.A.

Zarząd Budimeksu SA informuje, że w dniu 19 maja 2015 r. spółka została poinformowana o podpisaniu przez mBank S.A. umowy o limit na gwarancje bankowe. W ramach umowy Budimex może zlecać bankowi wystawianie gwarancji bankowych do łącznej kwoty 100 000 000,- zł (sto milionów złotych). Umowa została zawarta na okres do 30 października 2015 roku.

Jako zabezpieczenie wywiązania się przez Budimex z zobowiązań wynikających z umowy, Budimex udzielił bankowi pełnomocnictwo do rachunku bankowego. Dodatkowo, do każdego zlecenia wystawienia gwarancji spółka złoży bankowi oświadczenie o poddaniu się egzekucji w zakresie zobowiązań wynikających z gwarancji.

Pozostałe warunki umowy są standardowe dla tego typu umów.

Wartość umowy przekracza 10% kapitałów własnych Budimeksu SA.