Raport bieżący nr 29 / 2018

Raport bieżący nr 29 / 2018 - 17 maja 2018 / 15:42

Uchwały podjęte przez ZWZ Budimeksu S.A.

Zarząd Budimeksu S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimeksu S.A., które odbyło się 17 maja 2018 roku:

Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A. z dnia 17 maja 2018 roku w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. podejmuje uchwałę o następującej treści:

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana Andrzeja Leganowicza na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Nadzorczej – Pan Marek Michałowski stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym:

– liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 21.052.199 /dwadzieścia jeden milionów pięćdziesiąt dwa tysiące sto dziewięćdziesiąt dziewięć/ akcji (to jest 82,46% /osiemdziesiąt dwa całe czterdzieści sześć setnych/ kapitału zakładowego),

– łączna liczba ważnych głosów – 21.052.199 /dwadzieścia jeden milionów pięćdziesiąt dwa tysiące sto dziewięćdziesiąt dziewięć/ głosów,

– głosy „za”- 21.052.199 /dwadzieścia jeden milionów pięćdziesiąt dwa tysiące sto dziewięćdziesiąt dziewięć/, głosy „przeciw” – 0 /zero/, głosy „wstrzymujące się” – 0 /zero/.

Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A. z dnia 17 maja 2018 roku w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. podejmuje uchwałę o następującej treści:

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Komisję Skrutacyjną w składzie:

1. Pani Bogna Kuczyńska – Piech,

2. Pani Jadwiga Romańska – Kwinta,

3. Pani Agnieszka Wietrzykowska.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym:

– liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 21.052.199 /dwadzieścia jeden milionów pięćdziesiąt dwa tysiące sto dziewięćdziesiąt dziewięć/ akcji (to jest 82,46% /osiemdziesiąt dwa całe czterdzieści sześć setnych/ kapitału zakładowego),

– łączna liczba ważnych głosów – 21.052.199 /dwadzieścia jeden milionów pięćdziesiąt dwa tysiące sto dziewięćdziesiąt dziewięć/ głosów,

– głosy „za”- 21.052.199 /dwadzieścia jeden milionów pięćdziesiąt dwa tysiące sto dziewięćdziesiąt dziewięć/, głosy „przeciw” – 0 /zero/, głosy „wstrzymujące się” – 0 /zero /.

Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A. z dnia 17 maja 2018 roku w sprawie: przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. podejmuje uchwałę o następującej treści:

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

5. Przyjęcie porządku obrad.

6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania z działalności Grupy Budimex oraz Spółki Budimex S.A. za rok 2017, sprawozdania finansowego Spółki Budimex S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2017 roku wraz ze sprawozdaniem z badania rocznego sprawozdania finansowego Budimex S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2017 roku oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok zakończony 31 grudnia 2017 roku wraz ze sprawozdaniem z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok zakończony 31 grudnia 2017 roku Grupy Budimex.

7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania na temat informacji niefinansowych Budimex S.A. za rok 2017 oraz sprawozdania na temat informacji niefinansowych Grupy Budimex za rok 2017.

8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Budimex S.A., zawierającego wyniki oceny sprawozdań Zarządu z działalności oraz sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2017, wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku, a także ocenę sytuacji Spółki, spełniającego wymagania wynikające z „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016”.

9. Podjęcie uchwał w sprawach:

9.1.

rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Budimex oraz Spółki Budimex S.A. za rok 2017,

9.2. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania na temat informacji niefinansowych Budimex S.A. za rok 2017,

9.3. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania na temat informacji niefinansowych Grupy Budimex za rok 2017,

9.4. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Budimex S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2017 roku,

9.5. rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok zakończony 31 grudnia 2017,

9.6. podziału zysku za 2017 rok,

9.7. udzielenia członkom Zarządu Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku,

9.8. udzielenia członkom Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku,

9.9. przyjęcia nowego Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.

10. Zamknięcie obrad.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym, przy czym:

– liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 21.052.199 /dwadzieścia jeden milionów pięćdziesiąt dwa tysiące sto dziewięćdziesiąt dziewięć/ akcji (to jest 82,46% /osiemdziesiąt dwa całe czterdzieści sześć setnych/ kapitału zakładowego),

– łączna liczba ważnych głosów – 21.052.199 /dwadzieścia jeden milionów pięćdziesiąt dwa tysiące sto dziewięćdziesiąt dziewięć/ głosów,

– głosy „za”- 21.052.199 /dwadzieścia jeden milionów pięćdziesiąt dwa tysiące sto dziewięćdziesiąt dziewięć/, głosy „przeciw” – 0 /zero/, głosy „wstrzymujące się” – 0 /zero /.

Uchwała Nr 298 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A. z dnia 17 maja 2018 roku w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Budimex i Spółki Budimex S.A. za rok 2017

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 w związku z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 lit. a) statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się, po uprzednim rozpatrzeniu, sprawozdanie z działalności Grupy Budimex i Spółki Budimex S.A. za rok 2017.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik – Sprawozdanie z działalności Grupy Budimex oraz Spółki Budimex S.A. za rok 2017 okazane do wglądu w trakcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, opublikowane w raporcie rocznym za 2017 rok w dniu 22 marca 2018 roku oraz na stronie internetowej Spółki Budimex S.A.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym, przy czym:

– liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 21.052.199 /dwadzieścia jeden milionów pięćdziesiąt dwa tysiące sto dziewięćdziesiąt dziewięć/ akcji (to jest 82,46% /osiemdziesiąt dwa całe czterdzieści sześć setnych/ kapitału zakładowego),

– łączna liczba ważnych głosów – 21.052.199 /dwadzieścia jeden milionów pięćdziesiąt dwa tysiące sto dziewięćdziesiąt dziewięć/ głosów,

– głosy „za”- 21.009.924 /dwadzieścia jeden milionów dziewięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia cztery/, głosy „przeciw” – 0 /zero/, głosy „wstrzymujące się” – 42.275 /czterdzieści dwa tysiące dwieście siedemdziesiąt pięć/.

Uchwała Nr 299 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A. z dnia 17 maja 2018 roku w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania na temat informacji niefinansowych Budimex S.A. za rok 2017

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 49b ust. 1 i 9 ustawy o rachunkowości oraz § 13 lit. a) statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się, po uprzednim rozpatrzeniu, sprawozdanie na temat informacji niefinansowych Budimex S.A. za rok 2017.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik – Sprawozdanie na temat informacji niefinansowych Budimex S.A. za rok 2017 okazane do wglądu w trakcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, opublikowane w raporcie rocznym za 2017 roku w dniu 22 marca 2018 roku oraz na stronie internetowej Spółki Budimex S.A.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym, przy czym:

– liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 21.052.199 /dwadzieścia jeden milionów pięćdziesiąt dwa tysiące sto dziewięćdziesiąt dziewięć/ akcji (to jest 82,46% /osiemdziesiąt dwa całe czterdzieści sześć setnych/ kapitału zakładowego),

– łączna liczba ważnych głosów – 21.052.199 /dwadzieścia jeden milionów pięćdziesiąt dwa tysiące sto dziewięćdziesiąt dziewięć/ głosów,

– głosy „za”- 21.009.924 /dwadzieścia jeden milionów dziewięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia cztery/, głosy „przeciw” – 0 /zero/, głosy „wstrzymujące się” – 42.275 /czterdzieści dwa tysiące dwieście siedemdziesiąt pięć/.

Uchwała Nr 300 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A. z dnia 17 maja 2018 roku w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania na temat informacji niefinansowych Grupy Budimex za rok 2017

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 55 ust. 2b i 2c ustawy o rachunkowości Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się, po uprzednim rozpatrzeniu, sprawozdanie na temat informacji niefinansowych Grupy Budimex za rok 2017.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik – Sprawozdanie na temat informacji niefinansowych Grupy Budimex za rok 2017 okazane do wglądu w trakcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, opublikowane w raporcie rocznym za 2017 roku w dniu 22 marca 2018 roku oraz na stronie internetowej Spółki Budimex S.A.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym, przy czym:

– liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 21.052.199 /dwadzieścia jeden milionów pięćdziesiąt dwa tysiące sto dziewięćdziesiąt dziewięć/ akcji (to jest 82,46% /osiemdziesiąt dwa całe czterdzieści sześć setnych/ kapitału zakładowego),

– łączna liczba ważnych głosów – 21.052.199 /dwadzieścia jeden milionów pięćdziesiąt dwa tysiące sto dziewięćdziesiąt dziewięć/ głosów,

– głosy „za”- 21.003.373 /dwadzieścia jeden milionów trzy tysiące trzysta siedemdziesiąt trzy/, głosy „przeciw” – 6.551 /sześć tysięcy pięćset pięćdziesiąt jeden/, głosy „wstrzymujące się” – 42.275 /czterdzieści dwa tysiące dwieście siedemdziesiąt pięć/.

Uchwała Nr 301 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A. z dnia 17 maja 2018 roku w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Budimex S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2017 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 w związku z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się, po uprzednim rozpatrzeniu, sprawozdanie finansowe Spółki za rok zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku. W skład sprawozdania finansowego wchodzą:

1. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 roku, które po stronie aktywów, jak również kapitału własnego i zobowiązań wykazuje kwotę 4.853.282 tysiące złotych /cztery miliardy osiemset pięćdziesiąt trzy miliony dwieście osiemdziesiąt dwa tysiące złotych/,

2. rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 449.835 tysięcy złotych /czterysta czterdzieści dziewięć milionów osiemset trzydzieści pięć tysięcy złotych/,

3. sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku wykazujące całkowite dochody ogółem w kwocie 448.298 tysięcy złotych /czterysta czterdzieści osiem milionów dwieście dziewięćdziesiąt osiem tysięcy złotych/,

4. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego w kwocie 65.602 tysiące złotych /sześćdziesiąt pięć milionów sześćset dwa tysiące złotych/,

5. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych w kwocie 598.694 tysiące złotych /pięćset dziewięćdziesiąt osiem milionów sześćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące złotych/,

6. dodatkowe informacje i objaśnienia.

Sprawozdanie finansowe Budimex SA za rok zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku zostało zbadane przez niezależnego biegłego rewidenta oraz pozytywnie zaopiniowane przez Radę Nadzorczą Spółki.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki – Sprawozdanie finansowe za rok kończący się 31 grudnia 2017 roku oraz Sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego Budimex S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2017 roku okazane do wglądu w trakcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, opublikowane w raporcie rocznym za 2017 roku w dniu 22 marca 2018 roku oraz na stronie internetowej Spółki Budimex S.A.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym, przy czym:

– liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 21.052.199 /dwadzieścia jeden milionów pięćdziesiąt dwa tysiące sto dziewięćdziesiąt dziewięć/ akcji (to jest 82,46% /osiemdziesiąt dwa całe czterdzieści sześć setnych/ kapitału zakładowego),

– łączna liczba ważnych głosów – 21.052.199 /dwadzieścia jeden milionów pięćdziesiąt dwa tysiące sto dziewięćdziesiąt dziewięć/ głosów,

– głosy „za”- 21.003.373 /dwadzieścia jeden milionów trzy tysiące trzysta siedemdziesiąt trzy/, głosy „przeciw” – 6.551 /sześć tysięcy pięćset pięćdziesiąt jeden/, głosy „wstrzymujące się” – 42.275 /czterdzieści dwa tysiące dwieście siedemdziesiąt pięć/.

Uchwała Nr 302 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A. z dnia 17 maja 2018 roku w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok zakończony 31 grudnia 2017 roku

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych i art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się, po uprzednim rozpatrzeniu, skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Budimex za rok zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku. W skład skonsolidowanego sprawozdania finansowego wchodzą:

1. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 roku, które po stronie aktywów, jak również kapitału własnego i zobowiązań wykazuje kwotę 5.997.356 tysięcy złotych /pięć miliardów dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem milionów trzysta pięćdziesiąt sześć tysięcy złotych/,

2. skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 464.594 tysiące złotych /czterysta sześćdziesiąt cztery miliony pięćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące złotych/,

3. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od
dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku wykazujące całkowite dochody ogółem w kwocie 462.244 tysiące złotych /czterysta sześćdziesiąt dwa miliony dwieście czterdzieści cztery tysiące złotych/,

4. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od
dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego w kwocie 76.308 tysięcy złotych /siedemdziesiąt sześć milionów trzysta osiem tysięcy złotych/,

5. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od
dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych w kwocie 560.867 tysięcy złotych /pięćset sześćdziesiąt milionów osiemset sześćdziesiąt siedem tysięcy złotych/,

6. dodatkowe informacje i objaśnienia.

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Budimex zostało zbadane przez niezależnego biegłego rewidenta oraz pozytywnie zaopiniowane przez Radę Nadzorczą Budimex S.A.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki – Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok zakończony 31 grudnia 2017 roku oraz Sprawozdanie z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Budimex za rok zakończony 31 grudnia 2017 roku okazane do wglądu w trakcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, opublikowane w raporcie rocznym za 2017 roku w dniu 22 marca 2018 roku oraz na stronie internetowej Spółki Budimex S.A.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym, przy czym:

– liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 21.052.198 /dwadzieścia jeden milionów pięćdziesiąt dwa tysiące sto dziewięćdziesiąt osiem/ akcji (to jest 82,46% /osiemdziesiąt dwa całe czterdzieści sześć setnych/ kapitału zakładowego),

– łączna liczba ważnych głosów – 21.052.199 /dwadzieścia jeden milionów pięćdziesiąt dwa tysiące sto dziewięćdziesiąt dziewięć/ głosów,

– głosy „za”- 21.003.372 /dwadzieścia jeden milionów trzy tysiące trzysta siedemdziesiąt dwa/, głosy „przeciw” – 6.551 /sześć tysięcy pięćset pięćdziesiąt jeden/, głosy „wstrzymujące się” – 42.275 /czterdzieści dwa tysiące dwieście siedemdziesiąt pięć/.

Uchwała Nr 303 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A. z dnia 17 maja 2018 roku w sprawie: podziału zysku za 2017 rok

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:

§ 1. Zysk netto za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku w kwocie 449.585.025,78 /czterysta czterdzieści dziewięć milionów pięćset osiemdziesiąt pięć tysięcy dwadzieścia pięć złotych siedemdziesiąt osiem groszy/ złotych postanawia się przeznaczyć na wypłatę dywidendy w wysokości 17,61 /siedemnaście złotych sześćdziesiąt jeden groszy/ złotych brutto na jedną akcję. Pozostałą część zysku w wysokości 249.908,88 /dwieście czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćset osiem złotych osiemdziesiąt osiem groszy/ złotych postanawia się przeznaczyć na kapitał zapasowy.

§ 2. 1. Listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za 2017 rok ustala się na dzień 28 maja 2018 roku (dzień dywidendy).

2. Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 7 czerwca 2018 roku.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym, przy czym:

– liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 21.052.199 /dwadzieścia jeden milionów pięćdziesiąt dwa tysiące sto dziewięćdziesiąt dziewięć/ akcji (to jest 82,46% /osiemdziesiąt dwa całe czterdzieści sześć setnych/ kapitału zakładowego),

– łączna liczba ważnych głosów – 21.052.199 /dwadzieścia jeden milionów pięćdziesiąt dwa tysiące sto dziewięćdziesiąt dziewięć/ głosów,

– głosy „za”- 21.052.199 /dwadzieścia jeden milionów pięćdziesiąt dwa tysiące sto dziewięćdziesiąt dziewięć/, głosy „przeciw” – 0 /zero/, głosy „wstrzymujące się” – 0 /zero /.

Uchwała Nr 304 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A. z dnia 17 maja 2018 roku w sprawie: udzielenia Prezesowi Zarządu Budimex S.A. – Panu Dariuszowi Jackowi Blocherowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:

§ 1. Pozytywnie oceniając działalność Spółki w 2017 roku, na wniosek Rady Nadzorczej, udziela się Prezesowi Zarządu Budimex S.A. – Panu Dariuszowi Jackowi Blocherowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym:

– liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 21.052.199 /dwadzieścia jeden milionów pięćdziesiąt dwa tysiące sto dziewięćdziesiąt dziewięć/ akcji (to jest 82,46% /osiemdziesiąt dwa całe czterdzieści sześć setnych/ kapitału zakładowego),

– łączna liczba ważnych głosów – 21.052.199 /dwadzieścia jeden milionów pięćdziesiąt dwa tysiące sto dziewięćdziesiąt dziewięć/ głosów,

– głosy „za”- 21.003.373 /dwadzieścia jeden milionów trzy tysiące trzysta siedemdziesiąt trzy/, głosy „przeciw” – 0 /zero/, głosy „wstrzymujące się” – 48.826 /czterdzieści osiem tysięcy osiemset dwadzieścia sześć/.

Uchwała Nr 305 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A. z dnia 17 maja 2018 roku w sprawie: udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Budimex S.A. – Panu Fernando Luis Pascual Larragoiti absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:

§ 1. Pozytywnie oceniając działalność Spółki w 2017 roku, na wniosek Rady Nadzorczej, udziela się Wiceprezesowi Zarządu Budimex S.A. – Panu Fernando Luis Pascual Larragoiti absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym:

– liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 21.052.199 /dwadzieścia jeden milionów pięćdziesiąt dwa tysiące sto dziewięćdziesiąt dziewięć/ akcji (to jest 82,46% /osiemdziesiąt dwa całe czterdzieści sześć setnych/ kapitału zakładowego),

– łączna liczba ważnych głosów – 21.052.199 /dwadzieścia jeden milionów pięćdziesiąt dwa tysiące sto dziewięćdziesiąt dziewięć/ głosów,

– głosy „za”- 21.003.373 /dwadzieścia jeden milionów trzy tysiące trzysta siedemdziesiąt trzy/, głosy „przeciw” – 0 /zero/, głosy „wstrzymujące się” – 48.826 /czterdzieści osiem tysięcy osiemset dwadzieścia sześć/.

Uchwała Nr 306 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A. z dnia 17 maja 2018 roku w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Budimex S.A. – Panu Jackowi Daniewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:

§ 1. Pozytywnie oceniając działalność Spółki w 2017 roku, na wniosek Rady Nadzorczej, udziela się Członkowi Zarządu Budimex S.A. – Panu Jackowi Daniewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym:

– liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 21.052.199 /dwadzieścia jeden milionów pięćdziesiąt dwa tysiące sto dziewięćdziesiąt dziewięć/ akcji (to jest 82,46% /osiemdziesiąt dwa całe czterdzieści sześć setnych/ kapitału zakładowego),

– łączna liczba ważnych głosów – 21.052.199 /dwadzieścia jeden milionów pięćdziesiąt dwa tysiące sto dziewięćdziesiąt dziewięć/ głosów,

– głosy „za”- 21.003.373 /dwadzieścia jeden milionów trzy tysiące trzysta siedemdziesiąt trzy/, głosy „przeciw” – 0 /zero/, głosy „wstrzymujące się” – 48.826 /czterdzieści osiem tysięcy osiemset dwadzieścia sześć/.

Uchwała Nr 307 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A. z dnia 17 maja 2018 roku w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Budimex S.A. – Panu Radosławowi Górskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:

§ 1. Pozytywnie oceniając działalność Spółki w 2017 roku, na wniosek Rady Nadzorczej, udziela się Członkowi Zarządu Budimex S.A. – Panu Radosławowi Górskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym:

– liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 21.052.199 /dwadzieścia jeden milionów pięćdziesiąt dwa tysiące sto dziewięćdziesiąt dziewięć/ akcji (to jest 82,46% /osiemdziesiąt dwa całe czterdzieści sześć setnych/ kapitału zakładowego),

– łączna liczba ważnych głosów – 21.052.199 /dwadzieścia jeden milionów pięćdziesiąt dwa tysiące sto dziewięćdziesiąt dziewięć/ głosów,

– głosy „za”- 21.003.373 /dwadzieścia jeden milionów trzy tysiące trzysta siedemdziesiąt trzy/, głosy „przeciw” – 0 /zero/, głosy „wstrzymujące się” – 48.826 /czterdzieści osiem tysięcy osiemset dwadzieścia sześć/.

Uchwała Nr 308 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A. z dnia 17 maja 2018 roku w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Budimex S.A. – Panu Cezaremu Mączka absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:

§ 1. Pozytywnie oceniając działalność Spółki w 2017 roku, na wniosek Rady Nadzorczej, udziela się Członkowi Zarządu Budimex S.A. – Panu Cezaremu Mączka absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym:

– liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 21.052.199 /dwadzieścia jeden milionów pięćdziesiąt dwa tysiące sto dziewięćdziesiąt dziewięć/ akcji (to jest 82,46% /osiemdziesiąt dwa całe czterdzieści sześć setnych/ kapitału zakładowego),

– łączna liczba ważnych głosów – 21.052.199 /dwadzieścia jeden milionów pięćdziesiąt dwa tysiące sto dziewięćdziesiąt dziewięć/ głosów,

– głosy „za”- 21.003.373 /dwadzieścia jeden milionów trzy tysiące trzysta siedemdziesiąt trzy/, głosy „przeciw” – 0 /zero/, głosy „wstrzymujące się” – 48.826 /czterdzieści osiem tysięcy osiemset dwadzieścia sześć/.

Uchwała Nr 309 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A. z dnia 17 maja 2018 roku w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Budimex S.A. – Panu Arturowi Popko absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:

§ 1. Pozytywnie oceniając działalność Spółki w 2017 roku, na wniosek Rady Nadzorczej, udziela się Członkowi Zarządu Budimex S.A. – Panu Arturowi Popko absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym:

– liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 21.052.199 /dwadzieścia jeden milionów pięćdziesiąt dwa tysiące sto dziewięćdziesiąt dziewięć/ akcji (to jest 82,46% /osiemdziesiąt dwa całe czterdzieści sześć setnych/ kapitału zakładowego),

– łączna liczba ważnych głosów – 21.052.199 /dwadzieścia jeden milionów pięćdziesiąt dwa tysiące sto dziewięćdziesiąt dziewięć/ głosów,

– głosy „za”- 21.003.373 /dwadzieścia jeden milionów trzy tysiące trzysta siedemdziesiąt trzy/, głosy „przeciw” – 0 /zero/, głosy „wstrzymujące się” – 48.826 /czterdzieści osiem tysięcy osiemset dwadzieścia sześć/.

Uchwała Nr 310 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A. z dnia 17 maja 2018 roku w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Budimex S.A. – Panu Henrykowi Urbańskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:

§ 1. Pozytywnie oceniając działalność Spółki w 2017 roku, na wniosek Rady Nadzorczej, udziela się Członkowi Zarządu Budimex S.A. – Panu Henrykowi Urbańskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym:

– liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 21.052.199 /dwadzieścia jeden milionów pięćdziesiąt dwa tysiące sto dziewięćdziesiąt dziewięć/ akcji (to jest 82,46% /osiemdziesiąt dwa całe czterdzieści sześć setnych/ kapitału zakładowego),

– łączna liczba ważnych głosów – 21.052.199 /dwadzieścia jeden milionów pięćdziesiąt dwa tysiące sto dziewięćdziesiąt dziewięć/ głosów,

– głosy „za”- 21.003.373 /dwadzieścia jeden milionów trzy tysiące trzysta siedemdziesiąt trzy/, głosy „przeciw” – 0 /zero/, głosy „wstrzymujące się” – 48.826 /czterdzieści osiem tysięcy osiemset dwadzieścia sześć/.

Uchwała Nr 311 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A. z dnia 17 maja 2018 roku w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Budimex S.A. – Panu Marcinowi Węgłowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:

§ 1. Pozytywnie oceniając działalność Spółki w 2017 roku, na wniosek Rady Nadzorczej, udziela się Członkowi Zarządu Budimex S.A. – Panu Marcinowi Węgłowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym:

– liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 21.052.199 /dwadzieścia jeden milionów pięćdziesiąt dwa tysiące sto dziewięćdziesiąt dziewięć/ akcji (to jest 82,46% /osiemdziesiąt dwa całe czterdzieści sześć setnych/ kapitału zakładowego),

– łączna liczba ważnych głosów – 21.052.199 /dwadzieścia jeden milionów pięćdziesiąt dwa tysiące sto dziewięćdziesiąt dziewięć/ głosów,

– głosy „za”- 21.003.373 /dwadzieścia jeden milionów trzy tysiące trzysta siedemdziesiąt trzy/, głosy „przeciw” – 0 /zero/, głosy „wstrzymujące się” – 48.826 /czterdzieści osiem tysięcy osiemset dwadzieścia sześć/.

Uchwała Nr 312 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A. z dnia 17 maja 2018 roku w sprawie: udzielenia Pani Marzennie Annie Weresa – Członkowi Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:

 • 1. Udziela się Pani Marzennie Annie Weresa – Członkowi Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.
 • 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym:

– liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 21.052.199 /dwadzieścia jeden milionów pięćdziesiąt dwa tysiące sto dziewięćdziesiąt dziewięć/ akcji (to jest 82,46% /osiemdziesiąt dwa całe czterdzieści sześć setnych/ kapitału zakładowego),

– łączna liczba ważnych głosów – 21.052.199 /dwadzieścia jeden milionów pięćdziesiąt dwa tysiące sto dziewięćdziesiąt dziewięć/ głosów,

– głosy „za”- 21.003.373 /dwadzieścia jeden milionów trzy tysiące trzysta siedemdziesiąt trzy/, głosy „przeciw” – 0 /zero/, głosy „wstrzymujące się” – 48.826 /czterdzieści osiem tysięcy osiemset dwadzieścia sześć/.

Uchwała Nr 313 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A. z dnia 17 maja 2018 roku w sprawie: udzielenia Panu Markowi Michałowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:

 • 1. Udziela się Panu Markowi Michałowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.
 • 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym:

– liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 21.052.199 /dwadzieścia jeden milionów pięćdziesiąt dwa tysiące sto dziewięćdziesiąt dziewięć/ akcji (to jest 82,46% /osiemdziesiąt dwa całe czterdzieści sześć setnych/ kapitału zakładowego),

– łączna liczba ważnych głosów – 21.052.199 /dwadzieścia jeden milionów pięćdziesiąt dwa tysiące sto dziewięćdziesiąt dziewięć/ głosów,

– głosy „za”- 21.003.373 /dwadzieścia jeden milionów trzy tysiące trzysta siedemdziesiąt trzy/, głosy „przeciw” – 0 /zero/, głosy „wstrzymujące się” – 48.826 /czterdzieści osiem tysięcy osiemset dwadzieścia sześć/.

Uchwała Nr 314 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A. z dnia 17 maja 2018 roku w sprawie: udzielenia Panu Alejandro de la Joya Ruiz de Velasco – Członkowi Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:

 • 1. Udziela się Panu Alejandro de la Joya Ruiz de Velasco – Członkowi Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.
 • 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym:

– liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 21.052.199 /dwadzieścia jeden milionów pięćdziesiąt dwa tysiące sto dziewięćdziesiąt dziewięć/ akcji (to jest 82,46% /osiemdziesiąt dwa całe czterdzieści sześć setnych/ kapitału zakładowego),

– łączna liczba ważnych głosów – 21.052.199 /dwadzieścia jeden milionów pięćdziesiąt dwa tysiące sto dziewięćdziesiąt dziewięć/ głosów,

– głosy „za”- 21.003.373 /dwadzieścia jeden milionów trzy tysiące trzysta siedemdziesiąt trzy/, głosy „przeciw” – 0 /zero/, głosy „wstrzymujące się” – 48.826 /czterdzieści osiem tysięcy osiemset dwadzieścia sześć/.

Uchwała Nr 315 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A. z dnia 17 maja 2018 roku w sprawie: udzielenia Panu Javierowi Galindo Hernandez – Członkowi Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:

 • 1. Udziela się Panu Javierowi Galindo Hernandez – Członkowi Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.
 • 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym:

– liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 21.052.199 /dwadzieścia jeden milionów pięćdziesiąt dwa tysiące sto dziewięćdziesiąt dziewięć/ akcji (to jest 82,46% /osiemdziesiąt dwa całe czterdzieści sześć setnych/ kapitału zakładowego),

– łączna liczba ważnych głosów – 21.052.199 /dwadzieścia jeden milionów pięćdziesiąt dwa tysiące sto dziewięćdziesiąt dziewięć/ głosów,

– głosy „za”- 21.003.373 /dwadzieścia jeden milionów trzy tysiące trzysta siedemdziesiąt trzy/, głosy „przeciw” – 0 /zero/, głosy „wstrzymujące się” – 48.826 /czterdzieści osiem tysięcy osiemset dwadzieścia sześć/.

Uchwała Nr 316 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A. z dnia 17 maja 2018 roku w sprawie: udzielenia Panu Jose Carlos Garrido-Lestache Rodriguez – Członkowi Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:

 • 1. Udziela się Panu Jose Carlos Garrido-Lestache Rodriguez – Członkowi Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.
 • 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym:

– liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 21.052.199 /dwadzieścia jeden milionów pięćdziesiąt dwa tysiące sto dziewięćdziesiąt dziewięć/ akcji (to jest 82,46% /osiemdziesiąt dwa całe czterdzieści sześć setnych/ kapitału zakładowego),

– łączna liczba ważnych głosów – 21.052.199 /dwadzieścia jeden milionów pięćdziesiąt dwa tysiące sto dziewięćdziesiąt dziewięć/ głosów,

– głosy „za”- 21.003.373 /dwadzieścia jeden milionów trzy tysiące trzysta siedemdziesiąt trzy/, głosy „przeciw” – 0 /zero/, głosy „wstrzymujące się” – 48.826 /czterdzieści osiem tysięcy osiemset dwadzieścia sześć/.

Uchwała Nr 317 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A. z dnia 17 maja 2018 roku w sprawie: udzielenia Panu Piotrowi Kamińskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium  z wykonania obowiązków w 2017 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:

 • 1. Udziela się Panu Piotrowi Kamińskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.
 • 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym:

– liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 21.052.199 /dwadzieścia jeden milionów pięćdziesiąt dwa tysiące sto dziewięćdziesiąt dziewięć/ akcji (to jest 82,46% /osiemdziesiąt dwa całe czterdzieści sześć setnych/ kapitału zakładowego),

– łączna liczba ważnych głosów – 21.052.199 /dwadzieścia jeden milionów pięćdziesiąt dwa tysiące sto dziewięćdziesiąt dziewięć/ głosów,

– głosy „za”- 21.003.373 /dwadzieścia jeden milionów trzy tysiące trzysta siedemdziesiąt trzy/, głosy „przeciw” – 0 /zero/, głosy „wstrzymujące się” – 48.826 /czterdzieści osiem tysięcy osiemset dwadzieścia sześć/.

Uchwała Nr 318 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A. z dnia 17 maja 2018 roku w sprawie: udzielenia Panu Igorowi Adamowi Chalupcowi – Członkowi Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:

 • 1. Udziela się Panu Igorowi Adamowi Chalupcowi – Członkowi Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.
 • 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym:

– liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 21.052.199 /dwadzieścia jeden milionów pięćdziesiąt dwa tysiące sto dziewięćdziesiąt dziewięć/ akcji (to jest 82,46% /osiemdziesiąt dwa całe czterdzieści sześć setnych/ kapitału zakładowego),

– łączna liczba ważnych głosów – 21.052.199 /dwadzieścia jeden milionów pięćdziesiąt dwa tysiące sto dziewięćdziesiąt dziewięć/ głosów,

– głosy „za”- 21.003.373 /dwadzieścia jeden milionów trzy tysiące trzysta siedemdziesiąt trzy/, głosy „przeciw” – 0 /zero/, głosy „wstrzymujące się” – 48.826 /czterdzieści osiem tysięcy osiemset dwadzieścia sześć/.

Uchwała Nr 319 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A. z dnia 17 maja 2018 roku w sprawie: udzielenia Panu Januszowi Dedo – Członkowi Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:

 • 1. Udziela się Panu Januszowi Dedo – Członkowi Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.
 • 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym:

– liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 21.052.199 /dwadzieścia jeden milionów pięćdziesiąt dwa tysiące sto dziewięćdziesiąt dziewięć/ akcji (to jest 82,46% /osiemdziesiąt dwa całe czterdzieści sześć setnych/ kapitału zakładowego),

– łączna liczba ważnych głosów – 21.052.199 /dwadzieścia jeden milionów pięćdziesiąt dwa tysiące sto dziewięćdziesiąt dziewięć/ głosów,

– głosy „za”- 21.003.373 /dwadzieścia jeden milionów trzy tysiące trzysta siedemdziesiąt trzy/, głosy „przeciw” – 0 /zero/, głosy „wstrzymujące się” – 48.826 /czterdzieści osiem tysięcy osiemset dwadzieścia sześć/.

Uchwała Nr 320 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A. z dnia 17 maja 2018 roku w sprawie: udzielenia Panu Ignacio Clopes Estela – Członkowi Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:

 • 1. Udziela się Panu Ignacio Clopes Estela – Członkowi Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.
 • 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym:

– liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 21.052.199 /dwadzieścia jeden milionów pięćdziesiąt dwa tysiące sto dziewięćdziesiąt dziewięć/ akcji (to jest 82,46% /osiemdziesiąt dwa całe czterdzieści sześć setnych/ kapitału zakładowego),

– łączna liczba ważnych głosów – 21.052.199 /dwadzieścia jeden milionów pięćdziesiąt dwa tysiące sto dziewięćdziesiąt dziewięć/ głosów,

– głosy „za”- 21.003.373 /dwadzieścia jeden milionów trzy tysiące trzysta siedemdziesiąt trzy/, głosy „przeciw” – 0 /zero/, głosy „wstrzymujące się” – 48.826 /czterdzieści osiem tysięcy osiemset dwadzieścia sześć/.

Uchwała Nr 321 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A. z dnia 17 maja 2018 roku w sprawie: przyjęcia nowego Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.

 • 1. Na podstawie § 13 lit. h) Statutu Spółki uchyla się dotychczasowy Regulamin Obrad Walnego Zgromadzenia Budimex S.A. ostatnio zmieniony Uchwałą ZWZ Nr 147 /sto czterdzieści siedem/ Budimex S.A. z dnia 17 czerwca 2009 roku oraz uchwala się nowy Regulamin Obrad Walnego Zgromadzenia Budimex S.A. o treści zawartej w załączniku do niniejszej uchwały. Załącznik ten stanowi integralną część niniejszej Uchwały.
 • 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od następnego Walnego Zgromadzenia.

Załącznik do niniejszej uchwały stanowi Regulamin Obrad Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym, przy czym:

– liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 21.052.199 /dwadzieścia jeden milionów pięćdziesiąt dwa tysiące sto dziewięćdziesiąt dziewięć/ akcji (to jest 82,46% /osiemdziesiąt dwa całe czterdzieści sześć setnych/ kapitału zakładowego),

– łączna liczba ważnych głosów – 21.052.199 /dwadzieścia jeden milionów pięćdziesiąt dwa tysiące sto dziewięćdziesiąt dziewięć/ głosów,

– głosy „za”- 21.030.901 /dwadzieścia jeden milionów trzydzieści tysięcy dziewięćset jeden/, głosy „przeciw” – 14.977 /czternaście tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt siedem/, głosy „wstrzymujące się” – 6.321 /sześć tysięcy trzysta dwadzieścia jeden/.