Raport bieżący nr 29 / 2019

Raport bieżący nr 29 / 2019 - 15 maja 2019 / 12:04

Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Zarząd Budimeksu SA informuje, że w dniu 15 maja 2019 r. Rada Nadzorcza Budimeksu SA wybrała zgodnie z rekomendacją Komitetu Audytu firmę Ernst & Young Audyt Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą w Warszawie, ul. Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa do dokonania przeglądu półrocznych sprawozdań finansowych Budimeksu SA i Grupy Budimex za okres 6 miesięcy 2019, 2020 i 2021 roku oraz badania sprawozdań finansowych Budimeksu SA wraz ze sprawozdaniem skonsolidowanym Grupy Budimex za lata obrotowe 2019-2021. Wybór audytora nastąpił zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi. Umowa zostanie zawarta na okres trzech lat.

Firma Ernst & Young Audyt Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. jest wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną przez KRBR pod numerem ewidencyjnym 130.

W okresie 2 lat poprzedzających rok obrotowy rozpoczynający się 1 stycznia 2019 roku Budimex SA korzystał z usług świadczonych przez Ernst & Young Audyt Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. w zakresie przeglądu półrocznych sprawozdań finansowych Budimeksu SA i Grupy Budimex oraz badania sprawozdań finansowych Budimeksu SA oraz sprawozdań skonsolidowanych Grupy Budimex.