Raport bieżący nr 29 / 2022

Raport bieżący nr 29 / 2022 - 19 maja 2022 / 11:06

Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A. w sprawie wypłaty pozostałej części dywidendy za 2021 r.

Zarząd Budimeksu S.A. informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. (dalej „ZWZ”) w dniu 19 maja 2022 r. podjęło Uchwałę Nr 422 o wypłacie pozostałej części dywidendy za 2021 rok w kwocie 23,47 złotych brutto na jedną akcję.

Zgodnie z ww. uchwałą zysk netto za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku w kwocie 979.589.860,26 złotych ZWZ przeznaczyło na wypłatę dywidendy w wysokości 38,37 złotych brutto na jedną akcję. Pozostałą część zysku w kwocie 43.449,39 złotych ZWZ przeznaczyło na kapitał zapasowy.

Kwota pozostałej części dywidendy ustalona została przy uwzględnieniu wypłaty zaliczki na poczet dywidendy przewidywanej za rok 2021 w łącznej wysokości 380.398.460,20 zł, tj. 14,90 zł brutto na jedną akcję, dokonanej w dniu 18 października 2021 roku.

Wypłatą pozostałej części dywidendy objęto wszystkie akcje Budimeksu S.A., tj. 25.530.098 akcji.

Dzień ustalenia listy akcjonariuszy uprawnionych do pozostałej części dywidendy za 2021 rok ustalono na dzień 31 maja 2022 roku, zaś termin wypłaty pozostałej części dywidendy ustalono na dzień 14 czerwca 2022 roku.