Raport bieżący nr 3 / 2014

Raport bieżący nr 3 / 2014 - 13 stycznia 2014 / 00:00

Zaprojektowanie i budowa zajezdni tramwajowej w Olsztynie - wybór oferty konsorcjum Budimeksu SA i KZN Rail

Zarząd Budimeksu SA zawiadamia, że w dniu 13 stycznia 2014 r. został poinformowany przez Urząd Miasta Olsztyna o wyborze oferty konsorcjum Budimeksu SA (lider, 84,63% udziału w konsorcjum) i KZN Rail Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (partner, 15,37% udziału w konsorcjum) jako najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym przez Gminę Olsztyn w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie w formule zaprojektuj i wybuduj zajezdni tramwajowej przy ul. Kołobrzeskiej 40 w Olsztynie.

 • Wartość oferty: 72 227 995,23 złotych netto
 • Termin rozpoczęcia robót: w dniu podpisania umowy
 • Termin zakończenia robót: 18 miesięcy od daty podpisania umowy
 • Okres gwarancji: 60 miesięcy
 • Warunki finansowe:
  • Płatność: 30 dni od daty dostarczenia faktury zamawiającemu
  • Gwarancja bankowa dobrego wykonania: 10% wynagrodzenia brutto
 • Maksymalna wysokość kar: 20% wartości umowy brutto
 • Zamawiający ma prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, gdy wysokość szkody przewyższa ustaloną karę umowną

Wartość oferty przewyższa 10% kapitałów własnych Budimeksu SA.