Raport bieżący nr 3 / 2015

Raport bieżący nr 3 / 2015 - 4 lutego 2015 / 00:00

Podpisanie aneksu do umowy kredytowej z Bankiem Handlowym w Warszawie SA

Zarząd Budimeksu SA zawiadamia, że w dniu 4 lutego 2015 r. zawarł z Bankiem Handlowym w Warszawie SA aneks do umowy kredytowej, o której spółka informowała w raporcie bieżącym nr 13/2014 z dnia 13 lutego 2014 r.
Na mocy w/w aneksu przedłużono termin ważności umowy do 3 kwietnia 2015 roku oraz zmieniono formę kredytu z przyrzeczonego na nieprzyrzeczony. Pozostałe warunki umowy pozostają bez zmian.
Wartość umowy przekracza 10% kapitałów własnych Budimeksu SA.