Raport bieżący nr 3 / 2016

Raport bieżący nr 3 / 2016 - 19 stycznia 2016 / 00:00

Aneks do umowy na kontynuację budowy autostrady A4 Rzeszów-Jarosław

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 75/2014 z dnia 16.09.2014 r. Zarząd Budimeksu SA zawiadamia, że w dniu 19 stycznia 2016 r. konsorcjum Budimeksu SA (lider konsorcjum z udziałem 50%) i Strabag sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie (partner konsorcjum z udziałem 50%) podpisało z Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie aneks do umowy zawartej w dniu 16.09.2014 r. na ”Kontynuację budowy autostrady A4 na odcinku Rzeszów (węzeł Wschodni) – Jarosław (węzeł Wierzbna) od km 581+263,44 do km 622+463,44 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi”.

Aneks zwiększa maksymalną wartość zobowiązania z kwoty brutto 769 860 961,23 zł (słownie: siedemset sześćdziesiąt dziewięć milionów osiemset sześćdziesiąt tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt jeden zł 23/100) do kwoty 985 709 828,88 zł (słownie: dziewięćset osiemdziesiąt pięć milionów siedemset dziewięć tysięcy osiemset dwadzieścia osiem zł 88/100).

Pozostałe istotne warunki umowy nie ulegają zmianie.

Wartość aneksu przewyższa 10% kapitałów własnych Budimeksu SA.