Raport bieżący nr 3 / 2017

Raport bieżący nr 3 / 2017 - 25 stycznia 2017 / 12:38

Terminy przekazywania okresowych raportów finansowych w 2017 roku

Zarząd Budimeksu SA na podstawie § 103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z późn. zm. („Rozporządzenie”) przekazuje do publicznej wiadomości daty przekazywania raportów okresowych w 2017 roku.

Zgodnie z § 83 ust. 1 oraz ust. 3 Rozporządzenia, skonsolidowane raporty kwartalne oraz skonsolidowany raport półroczny będą zawierać odpowiednio kwartalne i półroczne skrócone jednostkowe sprawozdania finansowe. W związku z tym, Budimex SA w 2017 roku nie będzie przekazywał odrębnych, jednostkowych raportów kwartalnych oraz nie przekaże odrębnego, jednostkowego raportu półrocznego za I półrocze 2017 roku.

Zgodnie z § 102 ust. 2 Rozporządzenia Budimex SA nie będzie publikował raportu kwartalnego i skonsolidowanego raportu kwartalnego za ostatni kwartał roku 2016 i drugi kwartał roku 2017.

Terminy przekazywania raportów:

1. raport roczny Budimex SA za 2016 rok – 21 marca 2017 r.
2. skonsolidowany raport roczny Grupy Budimex za 2016 rok – 21 marca 2017 r.
3. skonsolidowane raporty kwartalne Grupy Budimex:
– za I kwartał 2017 r. – 27 kwietnia 2017 r.
– za III kwartał 2017 r. – 25 października 2017 r.
4. skonsolidowany raport Grupy Budimex za I półrocze 2017 r. – 31 sierpnia 2017 r.

Jednocześnie Zarząd informuje, że w związku z koniecznością przekazania danych finansowych inwestorowi strategicznemu, wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Budimex za rok 2016 zostaną opublikowane w dniu 24 lutego 2017 roku, natomiast za 6 miesięcy 2017 roku w dniu 26 lipca 2017 roku.