Raport bieżący nr 3 / 2018

Raport bieżący nr 3 / 2018 - 13 lutego 2018 / 16:18

Wybór oferty konsorcjum Budimeksu i KZA Przedsiębiorstwo Automatyki i Telekomunikacji S.A. przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Zarząd Budimeksu SA zawiadamia, że 13 lutego 2018 roku został poinformowany przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. o wyborze oferty konsorcjum Budimeksu SA (lider konsorcjum z udziałem 80%) i KZA Przedsiębiorstwo Automatyki i Telekomunikacji S.A. (partner konsorcjum) jako najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia na „Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych na stacji Idzikowice w ramach projektu pn. Modernizacja linii kolejowej nr 4 – Centralna Magistrala Kolejowa Etap II”.

Wartość kontraktu: 128.742.547,00 PLN netto

Termin rozpoczęcia prac: po zawarciu umowy

Termin zakończenia robót: 16.06.2020 r.

Okres gwarancji: 72 miesiące licząc od Daty Odbioru Końcowego

Zaliczka: brak

Terminy płatności: 30 dni licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury

Gwarancja bankowa dobrego wykonania: 10% ceny ofertowej brutto

Kary umowne:
– 30% ceny ofertowej brutto w razie odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy

Pozostałe kary umowne nie odbiegają od standardów rynkowych.

– Limit kar: 30% ceny ofertowej brutto

Zapłata kary umownej nie pozbawia Zamawiającego prawa do dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przekraczającego wysokość zastrzeżonej kary umownej.

Wartość oferty przekracza próg 111 446 tys. zł.