Raport bieżący nr 30 / 2011

Raport bieżący nr 30 / 2011 - 18 kwietnia 2011 / 00:00

Budowa drogi ekspresowej S-17 na odcinku węzeł „Bogucin” – węzeł „Dąbrowica” – powzięcie informacji o wyborze oferty konsorcjum Budimeksu SA i Ferrovial Agroman SA

Zarząd Budimeksu SA informuje, że w dniu 18 kwietnia 2011 otrzymał od GDDKiA Oddział w Lublinie powiadomienie o wyborze oferty konsorcjum Budimeksu SA (lider) i Ferrovial Agroman SA jako najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu ograniczonego na „Budowę drogi ekspresowej S-17, odcinek Kurów – Lublin – Piaski Zadanie nr 2: odcinek węzeł „Bogucin” – węzeł „Dąbrowica” wraz z węzłem; zadanie nr 2a: budowa drogi krajowej klasy GP, odcinek węzeł „Dąbrowica” – granica administracyjna miasta Lublina”.

 • Wartość oferty: 337.497.082,21 złotych netto.
 • Termin rozpoczęcia robót: nie później niż 30 dni od daty podpisania umowy.
 • Termin zakończenia robót: 24 miesiące od daty podpisania umowy – okres ten obejmuje: czas od podpisania umowy do wydania pisemnego polecenia rozpoczęcia robót – 1 miesiąc, czas trwania robót w rozumieniu FIDIC – 22 miesiące oraz 1 miesiąc na sprawdzenie dokumentacji odbiorczej i dokonanie odbioru robót. Czas trwania zamówienia obejmuje również okresy zimowe.
 • Okres gwarancji: 60 miesięcy od daty wydania świadectwa przejęcia.
 • Warunki finansowe:
  • Płatność 30 dni od daty dostarczenia faktury Zamawiającemu.
  • Gwarancja bankowa dobrego wykonania: 5% wartości kontraktu brutto.
 • Kary płacone przez wykonawcę:
  • Za przekroczenie czasu na ukończenie robót w wysokości 0,01% kwoty kontraktu brutto za każdy dzień zwłoki.
  • Z tytułu odstąpienia od kontraktu z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 10% kwoty kontraktu brutto.
  • Za niewykonanie wymaganej minimalnej ilości wykonania w terminie – w wysokości 0,01% kwoty kontraktu brutto, za każdy dzień zwłoki.
  • Za niedotrzymanie terminu na uprzątnięcie Placu Budowy w wysokości 0,01% kwoty kontraktu brutto za każdy dzień zwłoki.
  • Za niedotrzymanie terminu usunięcia wad oraz wykonania drobnych zaległych prac określonych w świadectwie przejęcia albo następnie w okresie rękojmi za wady w terminie określonym przez Inżyniera/Zamawiającego, w wysokości 0,01% kwoty kontraktu brutto, za każdy dzień zwłoki.
 • Kary płacone przez zamawiającego:
  • Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umową z tytułu odstąpienia od kontraktu z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego – w wysokości 10% kwoty kontraktu brutto. Kara nie obowiązuje, jeżeli odstąpienie od Kontraktu nastąpi z przyczyn, o których mowa w Subklauzuli 15.2 oraz w art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych.
 • Strony mają prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

Wartość oferty przewyższa 10% kapitałów własnych Budimeksu SA.