Raport bieżący nr 30 / 2017

Raport bieżący nr 30 / 2017 - 10 kwietnia 2017 / 15:05

Zmiany w Statucie Spółki

Zarząd Budimex S.A. informuje, iż w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia za 2016 r. zwołanego na dzień 11 maja 2017 r. znajduje się punkt dotyczący zmian w Statucie Spółki. Zmiany te proponowane są w związku z konwersją 100 akcji zwykłych imiennych serii A na akcje zwykłe na okaziciela, a następnie z ich asymilacją i wprowadzeniem do obrotu giełdowego, co miało miejsce w dniu 13 czerwca 2016 roku. Zmiany dotyczą par. 9 ust. 1 tiret pierwsze w zakresie akcji serii A.

Dotychczasowe brzmienie par. 9 ust. 1 pierwsze tiret Statutu dotyczącego akcji serii A:

㤠9

1. Kapitał zakładowy wynosi 127 650 490 zł (sto dwadzieścia siedem milionów sześćset pięćdziesiąt tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt złotych) i dzieli się na 25 530 098 (dwadzieścia pięć milionów pięćset trzydzieści tysięcy dziewięćdziesiąt osiem) akcji o wartości nominalnej 5 (pięć) złotych każda, emitowanych w seriach:

– seria A założycielska obejmuje 3 000 000 (trzy miliony akcji zwykłych) oznaczonych numerami od 0000001 do 3000000, w łącznej kwocie 15 000 000 (piętnaście milionów) złotych, na które składa się:

– 2 350 (dwa tysiące trzysta pięćdziesiąt) akcji zwykłych imiennych,

– 2 997 650 (dwa miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela;”

Nowe brzmienie par. 9 ust. 1 pierwsze tiret Statutu dotyczącego akcji serii A zgodnie z projektem Uchwały nr 297 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A. zwołanego na dzień 11 maja 2017 r.:

㤠9

1. Kapitał zakładowy wynosi 127 650 490 zł (sto dwadzieścia siedem milionów sześćset pięćdziesiąt tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt złotych) i dzieli się na 25 530 098 (dwadzieścia pięć milionów pięćset trzydzieści tysięcy dziewięćdziesiąt osiem) akcji o wartości nominalnej 5 (pięć) złotych każda, emitowanych w seriach:

– seria A założycielska obejmuje 3 000 000 (trzy miliony akcji zwykłych) oznaczonych numerami od 0000001 do 3000000, w łącznej kwocie 15 000 000 (piętnaście milionów) złotych, na które składa się:

2 250 (dwa tysiące dwieście pięćdziesiąt) akcji zwykłych imiennych,

2 997 750 (dwa miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy siedemset pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela;”

Pozostałe postanowienia Statutu pozostają bez zmian.

Załącznikiem do niniejszego raportu jest tekst jednolity Statutu uwzględniający ww. zmiany.

ZAŁĄCZNIK