Raport bieżący nr 30 / 2019

Raport bieżący nr 30 / 2019 - 16 maja 2019 / 15:47

Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o wypłacie dywidendy za 2018 rok

Zarząd Budimeksu S.A. informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. w dniu 16 maja 2019 r. podjęło Uchwałę Nr 327 o wypłacie dywidendy za 2018 rok w kwocie 6,30 złotych (słownie: sześć złotych i trzydzieści groszy) brutto na jedną akcję.

Zgodnie z ww. uchwałą zysk netto za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku w kwocie 160.839.617,40 złotych (słownie: sto sześćdziesiąt milionów osiemset trzydzieści dziewięć tysięcy sześćset siedemnaście złotych i czterdzieści groszy) postanawia się przeznaczyć na wypłatę dywidendy, zaś pozostałą część zysku w wysokości 160.762.704,47 złotych (słownie: sto sześćdziesiąt milionów siedemset sześćdziesiąt dwa tysiące siedemset cztery złote i czterdzieści siedem groszy) postanawia się przeznaczyć na kapitał zapasowy.

Wypłatą dywidendy objęto wszystkie akcje Budimeksu S.A., tj. 25.530.098 (słownie: dwadzieścia pięć milionów pięćset trzydzieści tysięcy dziewięćdziesiąt osiem) akcji.

Dzień dywidendy, tj. dzień ustalenia listy akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za 2018 rok ustalono na dzień 6 czerwca 2019 roku, zaś termin wypłaty dywidendy ustalono na dzień 19 czerwca 2019 roku.