Raport bieżący nr 30 / 2022

Raport bieżący nr 30 / 2022 - 19 maja 2022 / 14:31

Powołanie Rady Nadzorczej Budimex S.A. kolejnej kadencji

Zarząd Budimex S.A. informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. w dniu 19 maja 2022 r. powołało Radę Nadzorczą kolejnej kadencji w następującym składzie:

1. Pan Mario Manuel Menendez Montoya

Pan Mario Manuel Menendez Montoya ukończył z wyróżnieniem Uniwersytet Teksański w Austin. Następnie studiował prawo międzynarodowe na Uniwersytecie z Houston, gdzie uzyskał stopień doktora nauk prawnych. Posiada licencję na wykonywanie zawodu prawnika przed sądami stanu Teksas i Georgia.
Do grupy Ferrovial dołączył w czerwcu 2006 roku, gdzie do 2019 roku pracował jako szef Działu Prawnego Północnoamerykańskich oddziałów Ferrovial Construccion, S.A.
Następnie został Międzynarodowym Dyrektorem Prawnym organizacji. W 2022 roku objął obecną funkcję Głównego Radcy Prawnego.
Przed rozpoczęciem pracy w Grupie Ferrovial, Mario Menendez pracował w prywatnej firmy zajmującej się prowadzeniem sporów sądowych w rejonie Houston, gdzie reprezentował klientów w złożonych, wielostronnych sporach handlowych.
Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Mario Menendez nie prowadzi działalności wykonywanej poza przedsiębiorstwem Budimex S.A., która jest w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie Budimex S.A. konkurencyjna, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej i nie uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu, nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

2. Pan Marek Michałowski

Pan Marek Michałowski jest absolwentem Wydziału Finansów i Statystyki Szkoły Głównej Planowania i Statystyki (obecnie Szkoła Główna Handlowa) w Warszawie. Posiada uprawnienia biegłego rewidenta.
Pracę zawodową rozpoczął w Budimeksie w 1978 r. Od roku 1990 członek Zarządu Budimeksu S.A. i dyrektor ds. ekonomiczno-finansowych. Od kwietnia do listopada 1998 roku Prezes Zarządu Dromex S.A. Od listopada 1998 r. do września 2009 r. dyrektor generalny, prezes Zarządu Budimex S.A. Od października 2009 r. Przewodniczący Rady Nadzorczej Budimex S.A. Od października 2009 r. do sierpnia 2010 r. dyrektor generalny Ferrovial Agroman S.A. na Europę Środkowo-Wschodnią. W latach 2001-2013 prezes Rady, a następnie prezes Zarządu Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa. Członek Rady Głównej BCC. Prezes Polskiego Związku Golfa.
Zgodnie z oświadczeniem Pan Marek Michałowski nie prowadzi działalności wykonywanej poza przedsiębiorstwem Budimex S.A., która jest w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie Budimex S.A. konkurencyjna, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej i nie uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu oraz nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

3. Pan Juan Ignacio Gaston Najarro

Pan Juan Ignacio Gaston Najarro posiada tytuł inżyniera budownictwa z tytułem MBA London Business School. Związany z Grupą Ferrovial od 1995 roku. Od 2007 r. pełnił funkcję dyrektora ds. Budownictwa w Wielkiej Brytanii. Od 2013 r. pełnił funkcję dyrektora generalnego Ferrovial Servicios S.A. W listopadzie 2018 r. został powołany na stanowisko dyrektora generalnego Ferrovial Agroman.
Zgodnie z oświadczeniem Pan Juan Ignacio Gaston Najarro nie prowadzi działalności wykonywanej poza przedsiębiorstwem Budimex S.A., która jest w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie Budimex S.A. konkurencyjna, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej i nie uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu oraz nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

4. Pan Igor Adam Chalupec

Pan Igor Adam Chalupec jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Wydziału Handlu Zagranicznego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Makler papierów wartościowych (lic. nr 45). W latach 1991-1995 założyciel, a następnie dyrektor Centralnego Domu Maklerskiego Banku Pekao SA (dawniej CBM Pekao SA). Był również przewodniczącym samorządu domów maklerskich (1994-1995). Od 1995 r. członek, a od 2000 do 2003 roku wiceprezes Zarządu Banku Pekao SA odpowiedzialny m.in. za bankowość korporacyjną i inwestycyjną, operacje skarbowe, powiernicze, zarządzanie aktywami oraz funduszami inwestycyjnymi. W latach 2003-2004 Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów odpowiedzialny m.in. za sprawy europejskie, rynki finansowe i informację finansową. Autor Agendy Warsaw City 2010 – rządowej strategii rozwoju rynku kapitałowego. Od października 2004 r. do stycznia 2007 r. prezes Zarządu i dyrektor generalny Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN, po nabyciu litewskiej rafinerii Mażeikiu Nafta w 2006 r. – największej firmy paliwowej w Europie Środkowej. Od 2007 r. założyciel i prezes Zarządu ICENTIS Corporate Solutions firmy działającej w sferze usług finansowych i prowadzącej doradztwo w zakresie przeprowadzenia transakcji fuzji i przejęć, określania i implementacji strategii wyjścia z inwestycji, pozyskiwania źródeł finansowania. Członek wielu rad nadzorczych, w tym Budimex S.A. (2007-obecnie). Od 2008 r. założyciel i prezes Zarządu ICENTIS Capital, firmy koncentrującej zarządzającej funduszami private equity na rynku średnich i dużych przedsiębiorstw w Polsce. Członek Rady Programowej Forum Ekonomicznego w Krynicy. Członek Rady Fundacji Nadzorczej Instytutu Spraw Publicznych. Fundator i Przewodniczący Rady Fundacji Ewangelickie Towarzystwo Oświatowe. Laureat wielu nagród i wyróżnień, w tym nagrody Hermesa za wybitne zasługi dla odbudowy polskiego rynku kapitałowego, nagrody Wektora Konfederacji Pracodawców Polskich oraz laureat nagrody Lesława A. Pagi przyznawanej za wdrażanie nowoczesnych standardów w polskiej gospodarce. Współautor książki „Rosja, ropa, polityka, czyli o największej inwestycji PKN ORLEN” poświęconej nabyciu rafinerii w Możejkach.
Zgodnie z oświadczeniem Pan Igor Adam Chalupec nie prowadzi działalności wykonywanej poza przedsiębiorstwem Budimex S.A., która jest w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie Budimex S.A. konkurencyjna, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej i nie uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu oraz nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

5. Pan Dariusz Jacek Blocher

Pan Dariusz Blocher jest absolwentem Wydziału Mechaniki i Budowy Maszyn Politechniki Częstochowskiej. Po studiach w 1992 roku podjął pracę w Fabryce Kotłów Przemysłowych Ahlstrom – Fakop. W latach 1993 – 1994 pracował w firmie dystrybucyjnej „Proman” s.c. w Katowicach na stanowisku kierownika oddziału. Od maja 1994 r. do lutego 2002 związany był z Pepsi Co. Polska pełniąc kolejno funkcje: kierownika Oddziału Sprzedaży na Śląsku, dyrektora ds. personalnych w Dziale Sprzedaży i Dystrybucji, a od września 1998 r. dyrektora ds. personalnych w zakładach produkcyjnych oraz w centrali Pepsi Cola w Polsce. W 2007 roku został absolwentem IESE Business School w Barcelonie kończąc program AMP (Advance Management Program). Od lutego 2002 r. był członkiem Zarządu, dyrektorem ds. zarządzania kadrami Budimeksu SA. Od listopada 2007 roku pełnił funkcję prezesa Zarządu, dyrektora naczelnego Budimex Dromex S.A. i członka zarządu Budimeksu SA. Od września 2009 do maja 2021 Prezes Zarządu, dyrektor generalny Budimex S.A. Od 20 maja 2021 r. członek Rady Nadzorczej Budimex S.A.
Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Dariusz Blocher nie prowadzi działalności wykonywanej poza przedsiębiorstwem Budimex S.A., która jest w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie Budimex S.A. konkurencyjna, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej i nie uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu, nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

6. Pani Danuta Dąbrowska

Pani Danuta Dąbrowska jest absolwentką Wydziału Technologii Żywności Uniwersytetu Przemysłu Spożywczego w Budapeszcie. Od 1999 roku jest członkiem Stowarzyszenia Licencjonowanych Biegłych Rewidentów Księgowych (ACCA – the Association of Chartered Certified Accountants). Ukończyła programy Zaawansowanego Zarządzania Strategicznego, Strategiczne Finanse oraz Wysoka Wydajność Zarządcza organizowane przez IMD w Szwajcarii. Pani Danuta Dąbrowska jest także absolwentką programu “Best-In-Retail” prowadzonego przez Harvard Business School.
Rozpoczęła karierę zawodową w 1991 jako Asystent Finansowy w Dziale Audytu Arthur Andersen w Warszawie. Od 1993 była związana z warszawskim biurem Coopers & Lybrand gdzie kolejno zajmowała stanowiska Specjalisty, Starszego Specjalisty oraz Kierownika w departamentach Finansów Korporacyjnych i Business Assurance. W latach 1997 – 2001 związana była z Ericsson w biurach w Warszawie i Sztokholmie piastując stanowisko Szefa Działu Finansowego i Kontroli Biznesowej z odpowiedzialnością za Polskę i rynki azjatyckie. W 2002 objęła stanowisko Dyrektora Finansowego TP Internet. Od 2004 jako Członek Zarządu, Dyrektor Finansowy odpowiadała za finanse ECCO Sko A/S w regionach: Europa Wschodnia oraz Bliski Wschód. Od 2009 do 2019, Wiceprezes ds. finansów na region Europy Wschodniej i Rynków Wschodzących, Pandora A/S.
Pani Danuta Dąbrowska jest Członkiem Rady Nadzorczej Santander Bank Polska S.A. od kwietnia 2014, a w latach 2012 – 2017 była Członkiem Rady Nadzorczej Herkules S.A.
Pani Danuta Dąbrowska jest Członkiem Założycielem Stowarzyszenia Dyrektorów Finansowych FINEXA.
Zgodnie z oświadczeniem Pani Danuta Dąbrowska nie prowadzi działalności wykonywanej poza przedsiębiorstwem Budimex S.A., która jest w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie Budimex S.A. konkurencyjna, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej i nie uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu oraz nie jest wpisana w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.
Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pani Danuta Dąbrowska jest niezależnym członkiem Rady Nadzorczej Budimeksu SA.

7. Pan Janusz Dedo

Pan Janusz Dedo jest absolwentem studiów ekonomicznych w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Stypendysta rządu amerykańskiego na Uniwersytecie w Minnesocie. Karierę zawodową rozpoczynał w Instytucie Gospodarki Światowej, gdzie zajmował się oceną sytuacji na światowych rynkach surowcowych. W latach 1986-1987 był zatrudniony w Narodowym Banku Polskim w Biurze Współpracy z Bankiem Światowym. Później pełnił kierownicze funkcje w bankach komercyjnych, jak również w firmie konsultingowej. W latach 1998-2004 był wiceprezesem zarządu Banku PEKAO S.A. odpowiedzialnym za pion bankowości detalicznej, a następnie prezesem Banku PEKAO Ukraina Ltd., którą to funkcję pełnił do lipca 2006 roku. Następnie przez dziewięć lat sprawował funkcję prezesa Zarządu banku HSBC Polska. Przez wiele lat zasiadał w regionalnych i globalnych strukturach zarządczych organizacji MasterCard oraz w radach nadzorczych w kraju i zagranicą. Pan Janusz Dedo pełnił funkcję członka Rady Związku Banków Polskich, jak również funkcję prezesa Zarządu Polskiego Związku Pracodawców Prywatnych Banków i Instytucji Finansowych. Organizacja ta jest członkiem Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan.
Zgodnie z oświadczeniem Pan Janusz Dedo nie prowadzi działalności wykonywanej poza przedsiębiorstwem Budimex S.A., która jest w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie Budimex S.A. konkurencyjna, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej i nie uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu oraz nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.
Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Janusz Dedo jest niezależnym członkiem Rady Nadzorczej Budimeksu SA.

8. Pan Mario Mostoles Nieto

Pan Mario Mostoles Nieto uzyskał tytuł inżyniera na Politechnice w Madrycie, w latach 2006 -2007 – tytuł Executive MBA na IE Business School w Hiszpanii, a w 2014 r. ukończył Advance Management Program na University of Chicago Booth School of Business.
Z Grupą Ferrovial związany od 2001 r. Początkowo przy realizacji kontraktów w Kanadzie, następnie w Portugalii i Irlandii jako dyrektor kontraktu. Od 2007 r. jako dyrektor Ferrovial Agroman Ireland odpowiedzialny za działania Ferrovial Agroman w Irlandii, w tym głównie za realizację projektu budowy autostrady M50 i M3 Autostrada PPP oraz rozwój biznesu z wykorzystaniem współpracy z lokalnymi partnerami. Od 2010 r. CEO Trinity Infrastructure LLC w ramach działalności Ferrovial Agroman S.A. w Stanach Zjednoczonych. Od 2014 r. Dyrektor Zarządzający w Ferrovial Agroman UK & Ireland odpowiedzialny za całą działalność tej spółki. Od lutego 2020 globalny szef działu HR Ferrovial Construction.
Zgodnie z oświadczeniem Pan Mario Mostoles Nieto nie prowadzi działalności wykonywanej poza przedsiębiorstwem Budimex S.A., która jest w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie Budimex S.A. konkurencyjna, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej i nie uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu oraz nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

9. Pan Ignacio Aitor Garcia Bilbao

Pan Ignacio Garcia Bilbao jest Dyrektorem finansowym w Ferrovial Construction, odpowiadającym za wszystkie aspekty ekonomiczne i finansowe dywizji.
Wykształcenie: dyplom z ekonomii i administracji biznesowej Uniwersytetu Comillas ICADE (Madryt) oraz Management Development Program (PDD) na IESE.
Karierę zawodową rozpoczął jako audytor w Deloitte, dołączając do Ferrovial Agroman po 2 latach. Od tego czasu ma wieloletnie doświadczenie w Ferrovial, zajmując różne stanowiska kierownicze i będąc członkiem zarządu reprezentującym Ferrovial w różnych spółkach.
W 2000 roku, po przejęciu Budimeksu, do 2003 roku mieszkał w Warszawie, gdzie pełnił funkcję Zastępcy Dyrektora Finansowego i Dyrektora Kontroli. W latach 2011-2019 był dyrektorem finansowym w Ferrovial Airports and Ferrovial Power Infrastructures, ponownie dołączając do zespołu Ferrovial Construction jako CFO w 2020. Oprócz swojego doświadczenia w finansach i rozwoju, przyczynił się również do rozwoju innowacji Ferrovialu, będąc od kilku lat członkiem Digital Vision Board.
2020 – obecnie – dyrektor finansowy Ferrovial Construction
2011-2019 – CFO Ferrovial Airports i Ferrovial Power Infra
2003 – 2011 Dyrektor ds. Kontroli Finansowej w Ferrovial Agroman
2000 – 2003 Zastępca Dyrektora Finansowego i Dyrektor Kontroli w Budimex
1996 – 1999 – Szef działu kontroli międzynarodowej i administracji w Ferrovial Agroman
1994 – 1996 – Audytor w Deloitte
Zaangażowanie w projekty:
Połączenie spółek Ferrovial i Agroman
Przejęcia Budimex i Webber
Sprzedaż udziałów w lotniskach Heathrow i Edynburgu
Przejęcie brytyjskich lotnisk w Glasgow, Aberdeen i Southampton (AGS)
Przejęcie Transchile, pierwszy obiekt do przesyłu mocy dla Ferrovial (Chile)
Kilka transakcji zbycia aktywów w dziale budowlanym (koncesje, fabryka asfaltu SCC)
Integracja firmy Siemsa w Ferrovial Energy Construction
Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Ignacio Aitor Garcia Bilbao nie prowadzi działalności wykonywanej poza przedsiębiorstwem Budimex S.A., która jest w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie Budimex S.A. konkurencyjna, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej i nie uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu, nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

10. Pan Artur Kucharski

Pan Artur Kucharski posiada ponad 12-letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji niezależnego członka rady nadzorczej, w tym w spółkach publicznych notowanych na warszawskiej GPW.
W ramach pełnienia obowiązków przewodniczył Komitetom Audytu w 4 spółkach giełdowych, w tym w banku oraz uczestniczył w pracach Komitetów Audytu w innych spółkach jako członek Komitetu Audytu. Ponadto ma doświadczenie w pełnieniu funkcji członka komitetów: Ryzyka (bank), Nominacji i Wynagrodzeń oraz Strategii i Rozwoju.
Artur Kucharski z wykształcenia jest inżynierem z 7-letnim doświadczeniem audytorskim, 7-letnim doświadczeniem doradczym i ponad 12-letnim nadzorczym. W 1999 uzyskał dyplom ACCA oraz tytuł MBA w 2011 roku.
Od czerwca 2020 Członek Rady Nadzorczej Budimex S.A.
Od października 2017 Członek Rady Nadzorczej, Przewodniczący Komitetu Audytu, Członek Komitetu Ryzyka w Alior Bank SA.
Od kwietnia 2016 Członek Rady Nadzorczej, Przewodniczący Komitetu Audytu w Asseco South Eastern Europe S.A.
Od lipca 2015 do lipca 2019 Członek Rady Nadzorczej, Członek Komitetu Audytu, Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń oraz Komitetu Strategii w Prime Car Management S.A.
Od października 2011 roku do lipca 2017 roku członek Rady Nadzorczej oraz od marca 2016 Przewodniczący Komitetu Audytu Zakłady Azotowe w Tarnowie – Mościcach S.A. (Grupa Azoty S.A.)
Od sierpnia 2010 roku do grudnia 2021 – Członek Rady Nadzorczej, w tym od marca 2016 Przewodniczący Komitetu Audytu w Asseco Poland SA.
Od lipca 2010 do maja 2013 roku członek Rady Nadzorczej w Globe Trade Centre SA
Od lutego 2011 do marca 2012 Członek Rady Nadzorczej w Hydrapres SA.
Od listopada 2011 do grudnia 2012 Członek Rady Nadzorczej w Mostostal Zabrze Holding SA
Od kwietnia 2010 do września 2012 – Kopex SA – Członek Zarządu Dyrektor ds. Strategii odpowiedzialny za Pion HR, Audyt Wewnętrzny i Strategię, a wcześniej Wiceprzewodniczący i Przewodniczący Rady Nadzorczej oraz Dyrektor ds. Rozwoju Struktur, Organizacji i Systemów Kontroli Wewnętrznych.
Od kwietnia 2002 roku do kwietnia 2010 roku – PwC Polska Sp. z o.o., Warszawa, dział: Doradczy, stanowisko: od Starszego Menadżera do Dyrektora
Zakres obowiązków (typy realizowanych projektów):
• Doradztwo strategiczne obejmujące zagadnienia takie jak: analiza rynku, ocena pozycji konkurencyjnej firmy, definiowanie opcji strategicznych, analiza finansowa, wybór opcji optymalnej, planowanie i realizacja wdrożenia.
• Doradztwo operacyjne: restrukturyzacja, optymalizacja kosztów, zmiana organizacji zakupowych, poprawa przepływów gotówkowych, poprawa efektywności wykorzystania kapitału obrotowego, zarządzanie projektami i zarządzanie zmianą.
• Doradztwo w obszarze kontroli i nadzoru w obszarach: ocena i poprawa systemu kontroli wewnętrznych, audyt wewnętrzny, projekty o charakterze dochodzeniowym (forensic), ocena jakości i poprawności funkcjonowania organów statutowych i inne.
Od września 1995 – do marca 2002 PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o., Warszawa, dział: Badanie sprawozdań finansowych, stanowisko: od Asystenta do Menadżera
Zgodnie z oświadczeniem Pan Artur Kucharski nie prowadzi działalności wykonywanej poza przedsiębiorstwem Budimex S.A., która jest w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie Budimex S.A. konkurencyjna, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej i nie uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu oraz nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.
Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Artur Kucharski jest niezależnym członkiem Rady Nadzorczej Budimeksu SA.