Raport bieżący nr 30/2023

Raport bieżący nr 30/2023 - 28 kwietnia 2023 / 15:32

‎„Realizacja robót budowlanych oraz wykonanie projektu wykonawczego i realizacja robót ‎‎budowlanych na zabudowę urządzeń sterowania ruchem kolejowym, urządzeń kolejowych ‎sieci ‎telekomunikacyjnych wraz ze świadczeniem usług pogwarancyjnych dla tych urządzeń ‎na odcinku ‎Tychy – podg. Most Wisła” – wybór oferty Budimex SA

Zarząd Budimeksu SA zawiadamia, że  28.04.2023 roku  Zamawiający – PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. wybrał ofertę ‎Budimeksu SA jako najkorzystniejszą w postępowaniu przetargowym: „Realizacja robót budowlanych oraz wykonanie projektu wykonawczego i realizacja robót budowlanych na zabudowę urządzeń sterowania ruchem kolejowym, urządzeń kolejowych sieci telekomunikacyjnych wraz ze świadczeniem usług pogwarancyjnych dla tych urządzeń na odcinku Tychy – podg. Most Wisła w ramach projektu „Prace na podstawowych ciągach pasażerskich (E 30 i E 65) na obszarze Śląska, etap I: linia E 65 na odcinku Tychy – Most Wisła.”

Informacja, iż nasza oferta została oceniona najwyżej w postępowaniu przetargowym została opublikowana w ‎dniu  13.02.2023 r. w raporcie bieżącym nr 11/2023.

Wartość oferty: 909 518 070,28 zł netto, w tym:
Zakres podstawowy: 903 228 028,32 zł netto
Prawo opcji (1,2): 6 290 041,96 zł netto

Termin rozpoczęcia robót: Datą Rozpoczęcia będzie następny dzień po podpisaniu Umowy przez drugą stronę

Termin zakończenia robót: 182 tygodnie od Daty rozpoczęcia

Okres gwarancji: 72 miesiące

Okres rękojmi: 72 miesiące

Zaliczka: w wysokości 10% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej dla Zakresu podstawowego, jeżeli zostanie uznana jako koszt kwalifikowany

Warunki płatności: 30 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT przez Wykonawcę

Gwarancja bankowa dobrego wykonania: 5% ceny brutto dla Zakresu Podstawowego; 0,3% kwoty netto Ceny Kontraktowej powiększonej VAT dla Prawa Opcji 1

Maksymalna wartość kary umownej płaconej przez Wykonawcę: 30% Zakontraktowanej Kwoty Kontraktowej pomniejszonej o wartość kwoty warunkowej i kosztów komunikacji zastępczej wskazane w Wycenie oraz podatek VAT

Pozostałe warunki kontraktowe nie odbiegają od standardów rynkowych.

Wartość oferty przekracza próg ‎172.381 tys. netto.