Raport bieżący nr 31 / 2017

Raport bieżący nr 31 / 2017 - 10 kwietnia 2017 / 17:31

Podpisanie umów na budowę budynków mieszkalnych ze spółką Asbud Centrum Sp. z o.o.

Zarząd Budimeksu SA zawiadamia, że 10 kwietnia 2017 roku Budimex SA podpisał z Asbud Centrum Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie dwie umowy na budowę budynków mieszkalnych, w wyniku czego łączna wartość netto umów podpisanych w okresie ostatnich 12 miesięcy ze spółkami grupy Asbud wyniosła 185.060.780 zł i przekroczyła próg 111.446.000 zł. Umową o najwyższej wartości podpisaną w okresie ostatnich 12 miesięcy jest umowa zawarta w dniu 29 września 2016 r. z Asbud Wola Sp. z o.o. na budowę kompleksu budynków mieszkalnych oznaczonych literami A i C wraz z niezbędną infrastrukturą zlokalizowanego przy ul. Grzybowskiej 85 w Warszawie o wartości 64.389.681,59 zł netto.

Dane dotyczące kontraktu o najwyższej wartości:

Termin rozpoczęcia robót: 3 października 2016

Termin zakończenia robót: 30 czerwca 2018

Okres gwarancji: 72 miesiące

Zaliczka: brak

Terminy płatności: w ciągu 30 dni od daty wystawienia faktury

Gwarancja bankowa dobrego wykonania: 5% wynagrodzenia ryczałtowego brutto

Kary umowne płacone przez Wykonawcę:

– 0,02 % wynagrodzenia brutto za dzień opóźnienia w wykonaniu Etapu (przekraczającego 7 dni kalendarzowych) oraz końcowego terminu realizacji. Kary przejściowe nie będą naliczane w sytuacji dotrzymania terminu końcowego realizacji;

– 0,05 % wynagrodzenia brutto za każdy dzień opóźnienia w usunięciu Wad;

– 1.000.000 zł – w przypadku, gdy Wykonawca nie zawrze umowy o podwykonawstwo w odniesieniu do Prac Aranżacyjnych z podmiotem wskazanym przez Inwestora w sytuacji opisanej w pkt 2.11 Umowy;

– 0,05 % Wynagrodzenia ryczałtowego za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu zobowiązań związanych z zawarciem ubezpieczenia oraz ustanowieniem zabezpieczenia gwarancyjnego;

– w wypadku odstąpienia od Umowy przez Inwestora z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10 % wynagrodzenia ryczałtowego netto;

Kary umowne płacone przez Zamawiającego:

– za odstąpienie od Umowy z winy Inwestora w przypadku braku zapłaty wymagalnej faktury zgodnie z Umową: w wysokości 10% wynagrodzenia ryczałtowego netto.

Zapłata kary umownej nie wyłącza prawa Zamawiającego do dochodzenia zapłaty odszkodowania przekraczającego kwotę kary umownej.

Pozostałe umowy Budimeksu SA zawarte ze spółkami grupy Asbud w okresie ostatnich 12 miesięcy:

– z dnia 29 września 2016 na budowę budynku mieszkalnego oznaczonego literą B wraz z niezbędną infrastrukturą zlokalizowanego przy ul. Grzybowskiej 85 w Warszawie.

– z dnia 10 kwietnia 2017 na budowę budynku mieszkalnego oznaczonego literą A wraz z niezbędną infrastrukturą zlokalizowanego przy ul. Karolkowej 28 w Warszawie.

– z dnia 10 kwietnia 2017 na budowę budynku mieszkalnego oznaczonego literą B wraz z niezbędną infrastrukturą zlokalizowanego przy ul. Karolkowej 28 w Warszawie.