Raport bieżący nr 31 / 2018

Raport bieżący nr 31 / 2018 - 22 maja 2018 / 16:26

Przebudowa układów torowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na linii kolejowej E59 odcinek Rokietnica - Wronki w ramach projektu "Prace na linii kolejowej E59 na odcinku Poznań Główny - Szczecin Dąbie"- oferta Budimeksu SA oceniona najwyżej

Zarząd Budimeksu SA zawiadamia, że 22 maja 2018 roku PKP Polskie Linie Kolejowe S.A z siedzibą w Warszawie poinformowały Spółkę o tym, że jej oferta została oceniona najwyżej w postępowaniu przetargowym na przebudowę układów torowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na linii kolejowej E59 odcinek Rokietnica – Wronki w ramach projektu „Prace na linii kolejowej E59 na odcinku Poznań Główny – Szczecin Dąbie” oraz, że wzywa Budimex SA do złożenia w terminie do 05 czerwca 2018 roku aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w Jednolitym Dokumencie. Jednocześnie Zamawiający wezwał do złożenia wyjaśnień oraz uzupełnienia dokumentacji zgodnie z art. 26 ust.3, 3a oraz 4 Ustawy PZP.

Powyższe nie oznacza wyboru oferty Budimeksu SA jako najkorzystniejszej, gdyż postępowanie dotyczące oceny ofert nie zostało ostatecznie zakończone.

Wartość oferty: 478.972.397,12 zł netto

Termin rozpoczęcia robót: następny dzień po dacie podpisania Umowy przez ostatnią ze stron

Termin zakończenia robót: 22 miesiące licząc od daty rozpoczęcia robót

Okres gwarancji: 72 miesiące

Zaliczka: 10% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej brutto

Warunki płatności: 30 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury przez Wykonawcę

Gwarancja bankowa dobrego wykonania: 10% całkowitej ceny brutto

Kary umowne płacone przez Wykonawcę nie odbiegają od warunków na jakich podpisywane są kontrakty dla PKP.

Kary płacone przez Zamawiającego nie odbiegają od standardów rynkowych.

Pozostałe warunki kontraktowe nie odbiegają od standardów rynkowych.

Jeżeli kara umowna naliczona zgodnie z zasadami określonymi w umowie nie pokrywa poniesionej szkody, Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych określonych w Kodeksie Cywilnym.

Wartość oferty przekracza próg 127.386 tys. zł netto.