Raport bieżący nr 32 / 2010

Raport bieżący nr 32 / 2010 - 16 kwietnia 2010 / 00:00

Nowy kontrakt Budimeksu SA – Centrum Mechatroniki, Biomechaniki i Nanoinżynierii Politechniki Poznańskiej

Zarząd Budimeksu SA informuje, że w dniu 15 kwietnia 2010 roku została podpisana umowa z Politechniką Poznańską na wybudowanie Centrum Mechatroniki, Biomechaniki i Nanoinżynierii Politechniki Poznańskiej.

 • Wartość kontraktu: 36.686.107,15 PLN netto
 • Termin rozpoczęcia: do 28 dni od daty podpisania kontraktu
 • Termin zakończenia robót: 30. 09. 2011
 • Okres gwarancji: 36 miesięcy od daty zakończenia robót
 • Warunki finansowe:
  • Płatność: 21 dni po otrzymaniu przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT
  • Gwarancja bankowa dobrego wykonania: 8% wartości kontraktu brutto
 • Kary umowne płacone przez Wykonawcę:
  • Za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto.
  • W przypadku, gdy prace projektowe lub roboty objęte przedmiotem niniejszej umowy będzie wykonywał podmiot inny niż Wykonawca, albo Podwykonawca nie zaakceptowany przez Zamawiającego – karę umowną w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto.
  • Jeżeli czynności zastrzeżone dla kierownika budowy będzie wykonywała inna osoba niż wskazana w ofercie przetargowej, albo nie zaakceptowana przez Zamawiającego – karę umowną w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto.
  • Za opóźnienie w oddaniu Zamawiającemu przedmiotu umowy, w wysokości 0,05 % wynagrodzenia brutto za każdy dzień opóźnienia.
  • Za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rękojmi, w wysokości 0,05 % wynagrodzenia brutto, za każdy dzień opóźnienia liczonego od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.
  • Za opóźnienie w uporządkowaniu terenu w wyznaczonym terminie w wysokości 0,05 % wynagrodzenia brutto za każdy dzień opóźnienia.
  • Za opóźnienie w uporządkowaniu terenu po odstąpieniu Wykonawcy od umowy w wyznaczonym terminie w wysokości 0,05 % wynagrodzenia brutto za każdy dzień opóźnienia.
  • Za opóźnienie w wykonaniu poszczególnych elementów dokumentacji projektowej i robót określonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym w wysokości 0,05 % wynagrodzenia brutto za każdy dzień opóźnienia.
 • Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
 • Jest to kolejna umowa zawarta z tym inwestorem w okresie ostatnich 12 miesięcy. Ich łączna wartość wynosi 68.620.967 PLN netto.

Łączna wartość kontraktów przewyższa 10% kapitałów własnych Budimeksu SA.