Raport bieżący nr 32 / 2012

Raport bieżący nr 32 / 2012 - 18 czerwca 2012 / 00:00

Budowa obwodnicy miejscowości Stawiski – powzięcie informacji o wyborze oferty Budimeksu SA

Zarząd Budimeksu SA informuje, że w dniu 18 czerwca 2012 r. dowiedział się o wyborze oferty Budimeksu SA przez GDDKiA Oddział w Białymstoku w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Budowę Obwodnicy miejscowości Stawiski w ciągu drogi ekspresowej S-61 od S-8 (Ostrów Mazowiecka) – Łomża – Stawiski – Szczuczyn – Ełk – Suwałki – Budzisko – Granica Państwa (Kowno), na odcinku od km 175 + 202 do km 181 + 691,04 wraz z budową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej.

 • Wartość oferty: 99 815 943,09 złotych netto
 • Termin rozpoczęcia robót: nie później niż 30 dni od daty zawarcia kontraktu
 • Termin zakończenia robót: 15 miesięcy od daty rozpoczęcia robót
 • Okres gwarancji: 60 miesięcy
 • Warunki finansowe:
  • Zaliczka: 20 000 000 zł
  • Płatność 30 dni od daty dostarczenia faktury zamawiającemu
  • Gwarancja bankowa dobrego wykonania: 5% ceny ofertowej brutto
 • Wysokość kar płaconych przez wykonawcę:
  • 0,05% zaakceptowanej kwoty kontraktowej brutto za każdy dzień zwłoki w przypadku przekroczenia czasu na ukończenie kontraktu
  • 0,02% zaakceptowanej kwoty kontraktowej brutto za każdy dzień zwłoki w przypadku niewykonania wymaganej minimalnej ilości wykonania w terminie
  • 10% zaakceptowanej kwoty kontraktowej brutto za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od wykonawcy
 • Wysokość kar płaconych przez zamawiającego:
  • 10% zaakceptowanej kwoty kontraktowej brutto za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od zamawiającego
 • Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

Wartość oferty przewyższa 10% kapitałów własnych Budimeksu SA.