Raport bieżący nr 32 / 2015

Raport bieżący nr 32 / 2015 - 29 maja 2015 / 00:00

Zamiana upadłości układowej PNI sp. z o.o. na upadłość likwidacyjną

Zarząd Budimex S.A. w nawiązaniu do raportów bieżących nr 73/2011 z dnia 04.08.2011, nr 85/2011 z dnia 14.10.2011, nr 88/2011 z dnia 07.11.2011, nr 90/2011 z dnia 16.11.2011, nr 48/2012 z dnia 24.08.2012, nr 49/2012 z dnia 24.08.2012, nr 58/2012 z dnia 13.09.2012 oraz nr 77/2012 z dnia 04.12.2012 dotyczących postępowania upadłościowego prowadzonego wobec Przedsiębiorstwa Napraw Infrastruktury Sp. z o.o. w upadłości układowej z siedzibą w Warszawie („Upadły”) – spółki w 100 % pośrednio zależnej od Budimex S.A. zawiadamia, że w dniu 29 maja 2015 r. pozyskał z Portalu Informacyjnego Sądów Apelacji Warszawskiej informację o postanowieniu Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, Sądu Gospodarczego, X Wydziału Gospodarczego dla spraw upadłościowych i naprawczych z dnia 27 maja 2015 r., wydanego z urzędu, w którym Sąd dokonał zmiany sposobu prowadzenia postępowania upadłościowego z postępowania upadłościowego z możliwością zawarcia układu na postępowanie upadłościowe obejmujące likwidację majątku Upadłego.

Równocześnie odwołał dotychczasowego zarządcę tymczasowego i powołał syndyka w osobie Pana Krzysztofa Gołąba. Sędzią Komisarzem jest Pani Edyta Dzielińska.

Postanowienie to uprawomocni się w terminie tygodnia od daty jego doręczenia Upadłemu (doręczenie to nie zostało jeszcze dokonane), chyba że w tym okresie zostanie złożone zażalenie. Budimex S.A. zamierza wnieść stosowne zażalenie.

W uzasadnieniu Sąd wskazał, iż dokonuje zmiany sposobu prowadzenia postępowania upadłościowego ze względu na fakt, iż zdaniem Sądu nie zostanie osiągnięty cel postępowania układowego, jakim jest zaspokojenie wierzycieli w stopniu wyższym niż w postępowaniu obejmującym likwidację majątku dłużnika oraz, że prawdopodobieństwo zawarcia układu jest znikome, gdyż przedsiębiorstwo Upadłego nie jest w stanie wypracować trwałego przychodu przekraczającego koszty, który pozwoliłby na zebranie środków niezbędnych do realizacji zobowiązań objętych układem.

Powyższa decyzja nie będzie miała wpływu na skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Budimex. Księgowy wpływ na jednostkowe sprawozdanie finansowe Budimeksu SA będzie wynosił minus 5.054 tysięcy złotych i nie wiąże się z wypływem środków pieniężnych z Budimeksu SA. Różnica wynika z rozpoznanego zysku na sprzedaży udziałów przez Budimex SA do Budimex Kolejnictwo SA w 2012 roku. Zysk ten został wyeliminowany w ramach wyłączeń konsolidacyjnych w sprawozdaniu skonsolidowanym Grupy Budimex.