Raport bieżący nr 32 / 2018

Raport bieżący nr 32 / 2018 - 28 maja 2018 / 16:48

„Wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie, rozbudowie i zmianie sposobu użytkowania obiektów kompleksu Młyna Rothera wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na Wyspie Młyńskiej w Bydgoszczy” – oferta Budimex SA oceniona najwyżej

Zarząd Budimeksu S.A. zawiadamia, że 28 maja 2018 roku Miasto Bydgoszcz poinformowało Spółkę o tym, że jej oferta została oceniona najwyżej w postępowaniu przetargowym na „Wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie, rozbudowie i zmianie sposobu użytkowania obiektów kompleksu Młyna Rothera wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na Wyspie Młyńskiej w Bydgoszczy” oraz że wzywa Budimex S.A. do złożenia w terminie 10 dni aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w Jednolitym Dokumencie Zamówienia. Powyższe nie oznacza wyboru oferty Budimeksu S.A. jako najkorzystniejszej, gdyż postępowanie dotyczące oceny ofert nie zostało ostatecznie zakończone. Wartość oferty to 74.899.558,83 zł netto.

Łączna wartość zleceń z tym samym Zamawiającym w okresie ostatnich 12 miesięcy wyniosła 149.217.958,06 złotych netto. Zleceniem o najwyższej wartości jest wyżej wymieniona oferta.

Warunki umowy o najwyższej wartości:

Wartość oferty: 74.899.558,83 zł netto

Termin rozpoczęcia robót: w terminie obustronnie ustalonym- po przekazaniu placu budowy

Termin zakończenia robót: 29.12.2020 r.

Okres gwarancji: 29.12.2027 r.

Zaliczka: brak

Warunki płatności: 30 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury przez Wykonawcę

Gwarancja bankowa dobrego wykonania: 10% ceny całkowitej brutto

Gwarancja z tytułu gwarancji i rękojmi: 30% gwarancji dobrego wykonania

Kary umowne płacone przez Wykonawcę nie odbiegają od standardów rynkowych.

Kary umowne płacone przez Zamawiającego nie odbiegają od standardów rynkowych.

Pozostałe warunki kontraktowe nie odbiegają od standardów rynkowych.

Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

Łączna wartość umów podpisanych pomiędzy Budimeksem i jego spółkami zależnymi a Miastem Bydgoszcz wraz z wartością oferty przekracza próg 127.386 tys. zł netto.