Raport bieżący nr 33 / 2016

Raport bieżący nr 33 / 2016 - 5 maja 2016 / 00:00

Budowa drogi S5 Leszno Płd. (z węzłem) – Kaczkowo – nowy kontrakt Budimeksu SA

Zarząd Budimeksu SA zawiadamia, że w dniu 5 maja 2016 r. została podpisana umowa z Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu na budowę drogi ekspresowej S5 Poznań-Wrocław, odc. Radomicko-Kaczkowo, etap II odc. Leszno Płd. (z węzłem) – Kaczkowo..
Wartość umowy: 189 144 680,73 złotych netto.
Termin rozpoczęcia robót: data zawarcia umowy.
Termin zakończenia robót: 20 miesięcy od daty zawarcia umowy. Do czasu realizacji nie wlicza się okresów zimowych (tj. od 15 grudnia do 15 marca).
Okresy gwarancji: 10 lat na konstrukcję nawierzchni (poza warstwą ścieralną), ekrany akustyczne, oznakowanie pionowe, prefabrykaty betonowe, drogowe obiekty inżynierskie; 5 lat na warstwę ścieralną; 4 lata na oznakowanie poziome grubowarstwowe; 3 lata na zieleń i 1 rok na oznakowanie poziome cienkowarstwowe.
Warunki finansowe:
Zaliczka: od 5% do 10% zaakceptowanej kwoty kontraktowej brutto.
Płatność: 30 dni od daty otrzymania przez zamawiającego faktury VAT.
Gwarancja bankowa dobrego wykonania: 10% zaakceptowanej kwoty kontraktowej brutto.
Maksymalna wysokość kar płaconych przez wykonawcę:
20% zaakceptowanej kwoty kontraktowej brutto.
Wysokość kar płaconych przez zamawiającego:
15% zaakceptowanej kwoty kontraktowej brutto za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie zamawiającego.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody i utraconych korzyści.
Wartość oferty przewyższa 10% kapitałów własnych Budimeksu SA.