Raport bieżący nr 33 / 2018

Raport bieżący nr 33 / 2018 - 30 maja 2018 / 14:17

Budowa Muzeum Historii Polski w Warszawie- podpisanie umowy

Zarząd Budimeksu SA zawiadamia, że 30 maja 2018 roku zawarł umowę z Muzeum Historii Polski na Budowę Muzeum Historii Polski w Warszawie. O wyborze oferty Budimeksu jako najkorzystniejszej Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 27/2018 z dnia 15 maja 2018 roku.

Wartość umowy: 459.739.837,40 zł netto

Termin rozpoczęcia robót: po przekazaniu placu budowy

Termin zakończenia robót: 990 dni licząc od dnia następnego po podpisaniu umowy

Okres gwarancji: 60 miesięcy

W odniesieniu do następujących części obiektu, rozszerzony okres odpowiedzialności za wady wynosi odpowiednio:

– roboty konstrukcyjne – 20 lat

– hydroizolacje posadowienia budynku – 20 lat

– dach – 15 lat

– elewacje całego budynku – 15 lat

Zaliczka: brak

Warunki płatności: 30 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury przez Wykonawcę

Gwarancja ubezpieczeniowa dobrego wykonania: 10% Wynagrodzenia brutto

Maksymalna wartość kary umownej płaconej przez Wykonawcę: 20% Wynagrodzenia netto

Zamawiający ma prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, gdy wysokość szkody przewyższa ustaloną karę umowną.

Kary umowne płacone przez Wykonawcę nie odbiegają od standardów rynkowych.

Kary płacone przez Zamawiającego nie odbiegają od standardów rynkowych.

Pozostałe warunki kontraktowe nie odbiegają od standardów rynkowych.

Wartość umowy przekracza próg 127.386 tys. zł netto.