Raport bieżący nr 33 / 2021

Raport bieżący nr 33 / 2021 - 20 kwietnia 2021 / 15:34

Wykonanie robót budowlanych w ramach projektu pn.: „Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską – Część II” – podpisanie umowy

Zarząd Budimeksu S.A. zawiadamia, że 20.04.2021 r. została zawarta umowa pomiędzy Budimeksem S.A. a Dyrektorem Urzędu Morskiego w Gdyni na Wykonanie robót budowlanych w ramach projektu pn.: „Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską – Część II”.

Informacje, iż nasza oferta została oceniona najwyżej w postępowaniu przetargowym i wybrana jako najkorzystniejsza zostały opublikowane w dniu 09.11.2020 r. w raporcie bieżącym nr 65/2020 oraz w dniu 22.12.2020 r. w raporcie bieżącym nr 72/2020.

Wartość umowy: 466 726 543,76 zł netto

Termin rozpoczęcia robót: data podpisania umowy

Termin zakończenia robót: 24 miesiące od podpisania umowy

Okres gwarancji: 5 lat

Okres rękojmi: 5 lat

Zaliczka: do 20% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej brutto

Warunki płatności: 30 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT przez Wykonawcę

Gwarancja bankowa dobrego wykonania: 5% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej brutto

Maksymalna wartość kary umownej płaconej przez Wykonawcę: 15 % Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej brutto

Zamawiający ma prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, gdy wysokość szkody przewyższa ustaloną karę umowną.

Pozostałe warunki kontraktowe nie odbiegają od standardów rynkowych.

Wartość umowy przekracza próg do 167.645 tys. zł netto