Raport bieżący nr 33/2023

Raport bieżący nr 33/2023 - 17 maja 2023 / 12:20

Budowa Regionalnej Drogi Racibórz Pszczyna – dokończenie budowy ‎południowej obwodnicy ‎Rybnika w ciągu DW935 w Rybniku – podpisanie umowy

Zarząd Budimeksu SA zawiadamia, że 17 maja 2023 roku została zawarta umowa pomiędzy Budimeksem SA a Miastem Rybnik na Budowę Regionalnej ‎Drogi Racibórz Pszczyna – dokończenie budowy ‎południowej obwodnicy Rybnika w ciągu DW935 ‎w Rybniku. ‎

Informacje, iż nasza oferta została oceniona najwyżej w postępowaniu przetargowym i wybrana jako najkorzystniejsza zostały opublikowane w dniu 31 marca 2023 r. w raporcie bieżącym nr 22/2023 oraz w dniu 28 kwietnia 2023 r. w raporcie bieżącym nr 29/2023.

Wartość umowy: 218 012 270,80 zł netto
‎ ‎
Termin rozpoczęcia robót: od dnia podpisania umowy

Termin zakończenia robót: 21 miesięcy od daty zawarcia umowy (wlicza się okresy zimowe). ‎

Okres gwarancji: maksymalnie 120 miesięcy‎

Okres rękojmi: okres rękojmi za wady jest równy zaoferowanej ‎gwarancji
‎ ‎
Zaliczka: brak
‎ ‎
Warunki płatności: 30 lub 35 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej ‎faktury VAT przez ‎Wykonawcę w zależności od źródeł finansowania projektu

Gwarancja bankowa dobrego wykonania: ‎‎5% wynagrodzenia brutto
‎ ‎
Istotne warunki umowy, charakterystyczne dla tej umowy, w szczególności te, które odbiegają od ‎warunków powszechnie stosowanych dla danego typu umów: Inwestycja dofinansowana z ‎programu Polski Ład oraz Rządowego ‎Funduszu Rozwoju Dróg

Łączna wysokość kar umownych, które Zamawiający może naliczyć wobec ‎Wykonawcy nie może ‎przekroczyć 60% łącznego wynagrodzenia umownego brutto.‎

Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ‎ogólnych.‎

Pozostałe warunki kontraktowe nie odbiegają od standardów rynkowych.‎
‎ ‎
Wartość umowy przekracza próg 172.381 tys. zł netto.‎