Raport bieżący nr 34 / 2012

Raport bieżący nr 34 / 2012 - 26 czerwca 2012 / 00:00

Zaprojektowanie i budowa spalarni w Białymstoku – powzięcie informacji o wyborze oferty konsorcjum z udziałem Budimeksu SA

Zarząd Budimeksu SA informuje, że w dniu 26 czerwca 2012 r. dowiedział się o wpłynięciu do firmy pisma od Przedsiębiorstwa Usługowo-Handlowo-Produkcyjnego „LECH” w Białymstoku informującego o wyborze oferty konsorcjum firm Budimex SA (lider z udziałem w konsorcjum 50,4%), Keppel Seghers Belgium N.V i Cespa Compania Espanola de Servicios Publicos Auxiliares S.A. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zaprojektowanie i budowę Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Białymstoku.

 • Wartość oferty: 332 958 245,00 złotych netto
 • Termin rozpoczęcia robót: niezwłocznie po podpisaniu umowy
 • Termin zakończenia robót: 31.12.2015 r.
 • Okres gwarancji: 24 miesiące liczone od dn. 31.12.2015 r. dla całości robót (bez części i urządzeń szybkozużywających się) zastrzeżeniem, iż okres gwarancyjny dla trwałości i długości życia rusztu wynosi 48 miesięcy liczony od dnia 31.12.2015 r., a okres gwarancyjny trwałości rękawów filtra workowego oraz trwałości przegrzewacza ostatniego stopnia wynosi 36 miesięcy licząc od dn. 31.12.2015 r.
 • Warunki finansowe:
  • Płatność 30 dni od daty dostarczenia faktury zamawiającemu.
  • Gwarancja bankowa dobrego wykonania: 10% wartości kontraktu brutto
 • Wysokość kar płaconych przez wykonawcę:
  • maksymalna wysokość kar umownych za zwłokę – 20% kwoty kontraktowej brutto
  • maksymalna wysokość kar umownych za niedotrzymanie parametrów gwarancyjnych – 10% kwoty kontraktowej brutto
 • Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

Wartość oferty przewyższa 10% kapitałów własnych Budimeksu SA.