Raport bieżący nr 34 / 2013

Raport bieżący nr 34 / 2013 - 7 maja 2013 / 00:00

Budowa Pomorskiej Kolei Metropolitalnej, Etap I – nowy kontrakt konsorcjum Budimeksu SA i Ferrovial Agroman SA

Zarząd Budimeksu SA zawiadamia, że w dniu 07 maja 2013 r. konsorcjum Budimeksu SA (lider: 95% udziału w konsorcjum) i Ferrovial Agroman SA (partner: 5% udziału w konsorcjum) podpisało z Pomorską Koleją Metropolitalną SA z siedzibą w Gdańsku umowę na Zaprojektowanie i budowę Pomorskiej Kolei Metropolitalnej Etap I – rewitalizacja „Kolei Kokoszkowskiej”.

 • Wartość kontraktu: 582 225 071,59 złotych netto
 • Termin rozpoczęcia robót: nie później niż 42 dni od podpisania umowy
 • Termin zakończenia robót: 30.04.2015 r.
 • Okres gwarancji: 60 miesięcy
 • Warunki finansowe:
  • Zaliczka: 10% ceny ofertowej brutto
  • Płatność: 30 dni od daty dostarczenia faktury zamawiającemu
  • Gwarancja bankowa dobrego wykonania: 10% ceny ofertowej brutto
 • Maksymalna wysokość kar płaconych przez wykonawcę: 10% ceny ofertowej brutto
 • Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego przekraczającego wysokość kar umownych

Wartość kontraktu przewyższa 10% kapitałów własnych Budimeksu SA.