Raport bieżący nr 34 / 2016

Raport bieżący nr 34 / 2016 - 6 maja 2016 / 00:00

Budowa Centrum Medycyny Nieinwazyjnej w Gdańsku – etap 1 - nowy kontrakt Budimeksu SA

Zarząd Budimeksu SA zawiadamia, że w dniu 6 maja 2016 r. został poinformowany przez Gdański Uniwersytet Medyczny o wyborze oferty Budimeksu SA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na budowę Centrum Medycyny Nieinwazyjnej w Gdańsku – etap 1.
Wartość oferty: 285 924 297,92 złotych netto.
Termin rozpoczęcia robót: 7 dni roboczych od dnia przekazania placu budowy.
Termin zakończenia robót: w terminie 23 miesięcy od dnia przekazania placu budowy.
Okres gwarancji: 8 lat od całkowitego zakończenia realizacji umowy.
Warunki finansowe:
Zaliczka: brak
Warunki płatności: 30 dni od dnia przyjęcia przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT.
Gwarancja bankowa dobrego wykonania: 5% wartości brutto umowy.
Maksymalna wysokość kar płaconych przez wykonawcę: 10% wynagrodzenia netto.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
Wartość oferty przekracza 10% kapitałów własnych Budimeksu SA.