Raport bieżący nr 34 / 2018

Raport bieżący nr 34 / 2018 - 4 czerwca 2018 / 15:51

Aneks do umowy na gwarancje kontraktowe z Euler Hermes SA

Zarząd Budimeksu SA zawiadamia, że 4 czerwca 2018 roku Budimex SA otrzymał informację od Towarzystwa Ubezpieczeń Euler Hermes SA o podpisaniu aneksu o udzielanie gwarancji kontraktowych w ramach limitu odnawialnego do umowy z dnia 28 sierpnia 2008 r., zawartej z Towarzystwem Ubezpieczeń Euler Hermes SA, o której Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 09/2016 z dnia 9 lutego 2016 roku, 62/2016 z dnia 12 września 2016 r. oraz 63/2017 z dnia 18 sierpnia 2017 r.

Na mocy aneksu zwiększono kwotę limitu, do wysokości którego Spółka może zlecać Towarzystwu wystawianie gwarancji kontraktowych, z kwoty 300 mln złotych do kwoty 400 mln złotych. Pozostałe warunki umowy pozostają bez zmian, tj. umowa jest zawarta na czas nieoznaczony, a zabezpieczenie spłaty zobowiązań Budimeksu wynikających z umowy stanowi 10 weksli własnych in blanco z deklaracjami wekslowymi.