Raport bieżący nr 34 / 2019

Raport bieżący nr 34 / 2019 - 12 czerwca 2019 / 15:35

Rejestracja zmian statutu Budimeksu SA

Zarząd Budimeksu S.A. w nawiązaniu do raportu nr 31/2019 z dnia 16 maja 2019 r. informuje, że w dniu 12 czerwca 2019 r. dowiedział się o zarejestrowaniu przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dnia 9 czerwca 2019 r. zmian statutu Spółki dokonanych na podstawie uchwały nr 360 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 16 maja 2019 r. Zmianie uległy § 12 ust. 5 oraz § 16 ust. 3 Statutu Spółki. Aktualne brzmienie w/w zapisów jest następujące:

Treść § 12 ust. 5 Statutu:

„Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Wymogi dotyczące pełnomocnictwa udzielanego w postaci elektronicznej regulują odrębne przepisy. O wymogach tych Spółka informuje każdorazowo w ogłoszeniu o zwołaniu Zgromadzenia.”

Treść § 16 ust. 3 Statutu:

„3. W razie ustąpienia członka Rady Nadzorczej lub zaprzestania przez niego działalności z przyczyn losowych przed upływem kadencji, najbliższe Walne Zgromadzenie uzupełni skład Rady. Rada Nadzorcza może dokooptować nowego członka Rady w miejsce ustępującego jeszcze przed zwołaniem Walnego Zgromadzenia.

Liczba członków dokooptowanych nie może przekroczyć połowy ogólnej liczby wybranych członków Rady.

Dokooptowani członkowie Rady powinni być przedstawieni do zatwierdzenia najbliższemu Walnemu Zgromadzeniu. Mandaty wybranych lub dokooptowanych w trakcie kadencji członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem wygaśnięcia mandatów pozostałych członków Rady Nadzorczej danej kadencji.”

Pozostałe postanowienia Statutu Spółki Budimex S.A. pozostały bez zmian.

Tekst jednolity Statutu zawarty jest w załączniku do niniejszego raportu.