Raport bieżący nr 34 / 2020

Raport bieżący nr 34 / 2020 - 16 czerwca 2020 / 17:54

Zbycie 5 % akcji Budimex S.A. przez większościowego akcjonariusza – zawiadomienie w trybie art. 69 ustawy o ofercie

Zarząd Budimeksu S.A. działając na podstawie art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych przekazuje do publicznej wiadomości zawiadomienie uzyskane od Ferrovial Agroman International SE – akcjonariusza Budimex S.A. Poniżej treść zawiadomienia:

Ferrovial Agroman International SE („Ferrovial”) na podstawie art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Ustawa o ofercie) niniejszym zawiadamia, iż w związku z przyspieszoną budową księgi popytu (the accelerated book building – ABB Process) odnośnie 1.276.505 akcji („Akcje”) należących do Ferrovial w spółce Budimex S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) (reprezentujących 5 % kapitału zakładowego Spółki), co do których rozliczenie transakcji pakietowej nastąpiło w dniu 15 czerwca 2020 r., udział Ferrovial w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki obniżył się o 5 %, tj. z 55,14 % do 50,14 %.

Przed zakończeniem i rozliczeniem ABB Process, Ferrovial posiadał 14.078.159 akcji w Spółce (reprezentujących 55,14% kapitału zakładowego Spółki) oraz 14.078.159 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki (reprezentujących 55,14% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki).

W wyniku ABB Process i rozliczenia transakcji pakietowej dotyczącej Akcji w dniu 15 czerwca 2020 r. zarówno liczba posiadanych przez Ferrovial akcji Spółki jak i liczba głosów przysługujących Ferrovial na Walnym Zgromadzeniu Spółki obniżyła się do 12.801.654 (reprezentujących 50,14 % odpowiednio w kapitale zakładowym Spółki i ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki).

Do Ferroviala nie należą spółki zależne posiadające akcje Spółki ani Ferrovial nie jest stroną umowy, której przedmiotem jest przekazanie uprawnienia do wykonywania głosu, zgodnie z art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy o ofercie.

W załączeniu plik z zawiadomieniem.