Raport bieżący nr 35 / 2010

Raport bieżący nr 35 / 2010 - 22 kwietnia 2010 / 00:00

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimeksu SA

Materiały związane z ZWZ

Zarząd Budimex S.A. informuje, iż zwołuje niniejszym Zwyczajne Walne Zgromadzenie (dalej oznaczone skrótem ZWZ) na dzień 19 maja 2010 r. o godz. 10.00 w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Stawki 40, sala 514, V piętro. Porządek obrad jest następujący:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Przedstawienie sprawozdania Zarządu Budimex S.A. z działalności Spółki za rok 2009 oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2009 wraz z opinią biegłego rewidenta i raportem z badania.
7. Przedstawienie sprawozdania Zarządu Budimex S.A. z działalności Grupy Budimex za rok 2009 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2009 wraz z opinią biegłego rewidenta i raportem z badania.
8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Budimex S.A., zawierającego wyniki oceny sprawozdań Zarządu z działalności oraz sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2009, wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku, a także ocenę sytuacji Spółki, spełniającego inne wymagania wynikające z „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW”.
9. Podjęcie uchwał w sprawach:
9.1. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Budimex S.A. z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki Budimex S.A. za rok obrotowy 2009,
9.2. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Budimex S.A.
z działalności Grupy za rok 2009 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2009,
9.3. podziału zysku za 2009 r.,
9.4. udzielenia członkom Zarządu Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 roku,
9.5. udzielenia członkom Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 roku,
9.6. połączenia Budimex S.A. jako spółki przejmującej z „Budimex Auto – Park” Sp. z o.o. jako spółką przejmowaną w trybie art. 492 par. 1 pkt 1 k.s.h.,
9.7. wyboru Rady Nadzorczej Budimex S.A. siódmej kadencji,
9.8. ustalenia zasad i wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.
10. Zamknięcie obrad.

Działając na podstawie art. 402 [2] Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Budimex S.A. informuje niniejszym akcjonariuszy o procedurach, które będą stosowane w związku z ZWZ, w zakresie uczestniczenia w ZWZ i wykonywania prawa głosu.

Procedury stosowane w związku z ZWZ