Raport bieżący nr 35 / 2012

Raport bieżący nr 35 / 2012 - 27 czerwca 2012 / 00:00

Podjęcie przez Zarząd Budimeksu SA decyzji o dokonaniu odpisu wartości udziałów PNI Sp. z o.o.

Zarząd Budimeksu SA informuje, iż postanowił dokonać odpisu wartości udziałów Przedsiębiorstwa Napraw Infrastruktury Sp. z o.o. (PNI Sp. z o.o./Spółka) w wysokości 182 267 tysięcy złotych. Decyzja została podjęta w oparciu o sporządzoną przez Budimex SA wycenę udziałów Spółki uwzględniającą aktualne dane finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony 31 marca 2012 roku.
Budimex SA nabył 100% udziałów w PNI Sp. z o.o. za kwotę 225 017 tysięcy złotych na podstawie umowy z dnia 4 sierpnia 2011 r. zawartej z Polskimi Kolejami Państwowymi SA – poprzednim udziałowcem Spółki, o czym informowano rynek następującymi raportami: raport nr 73/2011 z dnia 04.08.2011, raport nr 85/2011 z dnia 14.10.2011, raport nr 88/2011 z dnia 07.11.2011, raport nr 90/2011 z dnia 16.11.2011 oraz raport 91/2011 z dnia 16.11.2011 r.

Aktualna wycena jest konsekwencją rozpoznania straty na kontraktach zawartych przed datą nabycia udziałów, tj. przed dniem 16 listopada 2011 roku, a których okres realizacji zakończy się w roku 2014.
Budimex SA rozpozna utratę wartości udziałów Spółki w wysokości 182 267 tysięcy złotych w roku 2011 poprzez korektę wyniku z lat ubiegłych. W skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Budimex konsekwencją obecnej wyceny Spółki będzie dokonanie odpisu wartości firmy w wysokości 180 017 tysięcy złotych na moment nabycia udziałów tj. również w roku 2011. Różnicę w wysokości odpisów stanowią koszty transakcyjne, aktywowane w jednostkowym sprawozdaniu finansowym Budimex SA.

Następstwem utworzenia rezerw dotyczących kontraktów zawartych przed dniem 16 listopada 2011 r. było ziszczenie się przesłanek przewidzianych w art. 233 par. 1 Kodeksu spółek handlowych, co skutkowało koniecznością zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wspólników PNI Sp. z o.o., które podjęło dziś, tj. w dniu 27 czerwca br. uchwałę o dalszym istnieniu Spółki.
Kolejną konsekwencją rozpoznania strat, o których mowa powyżej, jest konieczność przeznaczenia środków finansowych w wysokości 40 000 000 złotych uzyskanych z podwyższenia kapitału, które zostało zarejestrowane w dniu 14 czerwca 2012 r, na bieżącą działalność Spółki zamiast – jak było to planowane pierwotnie – na inwestycje PNI Sp. z o.o. w rzeczowe aktywa trwałe.
Ponadto – niezależnie od już podjętych działań, w tym realizowanego z dużym powodzeniem programu dobrowolnych odejść pracowników – Budimex SA planuje wprowadzenie programu naprawczego w Spółce, obejmującego między innymi reorganizację struktur PNI Sp. z o.o., zmianę sposobu zarządzania oraz minimalizację strat na nierentownych kontraktach realizowanych przez tę Spółkę.
Wdrożenie programu naprawczego jest wyrazem przekonania kierownictwa Grupy Budimex o realności efektów takiego programu. W przekonaniu Zarządu Budimeksu SA powodzenie podjętych działań potwierdzi zasadność przyjętej długofalowej strategii ofensywnego rozwoju Grupy Budimex w segmencie kolejowym i pionierskiego udziału Grupy w makroekonomicznym procesie prywatyzacji tego segmentu polskiej gospodarki.